Podklady pre štatistické výkazy požadované ŠÚ SR spoločné pre všetky rezorty: TREXIMA - TREXIMA, štatistické zisťovanie o cene práce a podrobnej štruktúre a diferenciácii miezd podľa Klasifikácie zamestnaní, pohlavia, veku a vzdelania. Práca 2-04 - získanie štvrťročných údajov charakterizujúcich vývoj a štruktúru zamestnanosti a miezd pre potreby analýzy vývoja zamestnanosti, miezd a voľných pracovných miest. Ročný výkaz - o plnení povinného zamestnávania  občanov so zdravotným postihnutím. Práca 3-01 - jedná sa o ročný prehľad štatistických údajov pre účely získania informácií o vývoji a štruktúre zamestnanosti a miezd podľa okresov SR pre potreby regionálnych prehľadov, o vývoji na trhu práce pre úpravy v sociálnej oblasti. ÚNP 1-01 - výkaz o úplných nákladoch práce, získanie informácií o úrovni a štruktúre miezd a ďalších nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu.

Výkaz pre ministerstvo školstva: Škol (MŠ SR) 1-04 a 2-04 - mapovanie a hodnotenie mzdového vývoja v oblasti regionálneho školstva bez ohľadu na zdroj financovania, realizovaný je aj webový variant ako podklad k spracovaniu údajov prostredníctvom internetovej aplikácie.

Výkazy pre ministerstvo zdravotníctva: M (MZ SR) 2-04 a 3-04 - I. časť štvrťročného o zamestnancoch a o zložení mzdových prostriedkov v zdravotníctve za účelom analýz vývoja úrovne odmeňovania a hodnotenia účinnosti mzdového systému. M (MZ SR) 2-04 a 3-04 - II. časť štvrťročného o zamestnancoch a o zložení mzdových prostriedkov v zdravotníctve za účelom analýz vývoja úrovne odmeňovania a hodnotenia účinnosti mzdového systému.  M (MZ SR) 1-01 - ročné zisťovanie údajov o evidenčnom počte, vekovej a vzdelanostnej štruktúre zamestnancov v zdravotníctve. 

K dispozícii sú i obecné výstupy, ktoré môžu opisovať rozborové súbory - napr. zostava Podrobné, Prehľad o pracovnej dobe a mzdách, Mzdová inventúra.

Napíšte nám

Chcete sa opýtať na vlastnosti softvéru?
Zaujímajú Vás funkcionality a možnosti rozšírenia? Neváhajte nás kontaktovať.

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite nižšie uvedený formulár.

*
*
*
*
*
*