Podľa zákonníka práce je zamestnávateľ povinný vypracovať písomný rozvrh týždennej pracovnej doby a oboznámiť s ním alebo s jeho zmenou zamestnancov najneskôr 2 týždne a v prípade konta pracovnej doby 1 týždeň pred začiatkom obdobia, na ktorý je pracovná doba rozvrhnutá, pokiaľ sa nedohodne so zamestnancom na inej dobe oboznámenia.

Modul Plánovanie zmien užívateľom umožní pre stanovené vyrovnávacie obdobie vytvoriť rozvrhy pracovnej doby zamestnancov, prípadne i externých pracovníkov. Pritom musia byť splnené požiadavky na pokrytie pracoviska pracovníkmi požadovaných kompetencií a súčasne nesmú byť porušené zákonné podmienky pre rozvrh pracovnej doby dané zákonníkom práce a ďalšími predpismi. Okrem plánovania umožňuje modul rovnako evidenciu skutočnosti a porovnanie plánu so skutočnosťou.

Plánovanie zmien je portálový modul, oprávnení pracovníci s ním teda budú pracovať prostredníctvom webového prehliadača a spolupracuje s aplikáciami Mzdy a Dochádzkový systém.

Modul je navrhnutý pre viacetapové spracovanie:

  • Prvá etapa, dlhodobý plán, umožňuje navrhnúť východzie rozvrhy pokrytia pracovísk pre výpočet nároku na dovolenku a naplánovanie dovolenky a ďalších vopred známych neprítomností.
  • Druhá etapa, tzv. operatívny plán, umožní vykonať v dlhodobom rozvrhu operatívne zmeny, aby boli pokryté pracovné pozície neprítomných pracovníkov.
  • Tretia etapa predstavuje evidenciu skutočnosti.
  • Voliteľná štvrtá etapa - skutočnosť po korekcii, ktorá potom vstupuje do spracovania miezd.

Princíp spracovania

  • Zmeny - pre plánovanie zmien musia byť vytvorené definície jednotlivých zmien.
  • Tímy a ich členovia - aby mohol vzniknúť plán požadovanej obsadenosti jednotlivých pracovných pozícií, je potrebné definovať skupiny vzájomne zastupiteľných pracovníkov, ktorí môžu danú pozíciu zastávať. Týmto skupinám hovoríme tímy a sú obvykle podmnožinou útvarov.
  • Kompetencie - členovia tímov by mali byť v základnej náplni práce vzájomne zastupiteľní, u niektorých je ale potrebné rozlišovať špeciálne doplnkové kompetencie, napr. skladník môže byť vyškolený pre prácu s rôznymi typmi manipulačnej techniky, zdravotná sestra môže mať kvalifikáciu pre obsluhu niektorých zdravotníckych prístrojov.
  • Plán nasadenia tímov - súbor Plán nasadenia tímov slúži k definícii koľko pracovníkov z akého tímu bude nasadených na určitú zmenu. Nejde teda o obsadenie konkrétnych ľudí, ale o rozvrhnutie potrebných kapacít pre efektívny chod útvaru v danom čase.
  • Obmedzujúce podmienky - Zákonník práce jasne definuje radu obmedzujúcich podmienok, ktoré musia byť pri plánovaní rozvrhu pracovnej doby pracovníka splnené. Okrem toho môžu existovať osobné obmedzujúce podmienky konkrétneho pracovníka (napr. nemožnosť práce v noci) alebo také osobné preferencie, ktoré je pri plánovaní zmien takisto možné zohľadniť (pracovník z osobných dôvodov nechce chodiť na piatkovú popoludňajšiu zmenu).
  • Plán zmien - plán zmien pre konkrétneho pracovníka bude zostavovaný v kontexte tímu alebo v kontexte celého útvaru pre zvolené obdobie. Pokiaľ bude pre jeho útvar existovať plán obsadenosti tímov, bude sa pri plánovaní súčasne zobrazovať doteraz neobsadená požadovaná kapacita.

Napíšte nám

Máte o modul záujem?
Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite nižšie uvedený formulár.

*
*
*
*
*
*