Bratislavský kraj | Nitriansky kraj

Obchodní partneri sa venujú predaju systému Vema a zabezpečujú servis priamo u užívateľov tohto systému. Ich úlohou je podpora užívateľa pri využívaní a s tým spojené služby - inštalácia, nastavenie systému, zaškolenie, asistencia pri spracovaní, inštalácia nových verzií, a pod. Sú rovnako nápomocní pri riešení reklamácií.

Partnerov rozdeľujeme podľa činností súvisiacich s prevádzkovaním systému Vema. Rozlišujeme niekoľko úrovní spolupráce:

  • Predajný partner
    • Z uskutočnených obchodných prípadov mu prináleží provízia podľa výšky konta predajov za posledných 12 mesiacov, vyžaduje sa znalosť aplikácií Vema pri predvádzaní zákazníkovi.
  • Konzultačný partner
    • Je vyžadovaná znalosť vybranej oblasti systému Vema doložená certifikátom o úspešnom zložení skúšky; konzultačný partner je oprávnený ponúkať svoje služby zákazníkom súvisiace s využívaním systému Vema, za čo mu náleží odmena stanovená dohodou medzi ním a zákazníkom. Rozlišujeme tri typy konzultačných partnerov - konzultant HR (oblasť ľudských zdrojov), konzultant EL (oblasť ekonomiky a logistiky) a konzultant EDS (oblasť Elektronický dochádzkový systém).
  • Systémový partner
    • Pre opakované dodávky ucelených systémov, pretože spoločnosť Vema dodáva iba aplikačný SW.

 

Na každý typ partnerstva je potrebné mať so spoločnosťou Vema uzatvorenú zmluvu. Pri konzultačných, školiacich a implementačných partneroch má spoločnosť Vema možnosť využitia voľných kapacít týchto partnerov a delegovať ich v rámci svojich projektov. Potom je odmena partnerov stanovená dohodou medzi nimi a spoločnosťou Vema.

V súčasnej dobe hľadáme ďalších partnerov pre spoluprácu v oblasti predaja, v oblasti školenia, v oblasti implementácie, v oblasti vývoja a v oblasti systémovej spolupráce. V prípade vášho záujmu o niektorý z uvažovaných druhov partnerstva, prosím, kontaktujte pracovníkov obchodného oddelenia našej spoločnosti v Bratislave.

 

Bratislavský kraj

CÍGLER SOFTWARE, a. s.

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 49 21 23 23, www.money.sk
typ partnera: prodejní

Nitriansky kraj

DataWex

Ing. Gejza Horváth
Stredná 44, 945 01 Komárno - Ďulov Dvor, Slovenská republika
tel.: 0905 60 16 14, e-mail: datawex@gmail.com www.datawex.sk
typ partnera: prodejní, konzultant HR, EL