Spoločnosť Vema, s. r. o. so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 31 355 374, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel B, vložka 5495 prehlasuje, že pri nakladaní s osobnými údajmi postupuje úplne v súlade so zákonom 122/2013 Z. z.. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť Vema, s. r. o. môže prichádzať do styku s osobnými údajmi vždy výlučne na základe zmluvného vzťahu a so zákazníkovým súhlasom. Bez vedomia zákazníka sa nespracúvajú žiadne osobné údaje.

Spoločnosť Vema, s. r. o. dbá najmä, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach a na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života. Sú spracovávané len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a deje sa tak spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Sú prijaté také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

Osoby, ktoré prídu s osobnými údajmi do styku, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zamestnania alebo príslušných prác.
Akonáhle pominie účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, dochádza k ich likvidácii, ak nie je zákonom ustanovené inak.

Ďalší dokument týkajúci sa ochrany osobných údajov v rámci aplikácie Mobilný výplatný lístok Crash Analytics Privacy Policy.