Je vhodný napríklad pre:

 • cirkvi a náboženské spoločnosti
 • záujmové združenia
 • obecne prospešné spoločnosti
 • chránené dielne
 • charity a nadačné fondy
 • kultúrne inštitúcie
 • spoločenstvá vlastníkov bytových jednotiek
 • centrá pre deti a mládež
 • strediská pre zdravotne či mentálne postihnutých

Tieto inštitúcie majú väčšinou len obmedzené finančné prostriedky, preto je ich chod oveľa komplikovanejší než je to v spoločnostiach zárobkových. Vzhľadom k tejto situácii je potrebné dosiahnuť čo najväčšiu efektívnosť v nákladovej a riadiacej oblasti.

Spoločnosť Vema vďaka dlhoročným skúsenostiam s týmito nepodnikateľskými subjektmi ponúka riešenie na účinnejšie využívanie zdrojov, vďaka ktorému sa uľahčia niektoré činnosti nevyhnutné pre chod organizácie a zaistí sa úplný prehľad dokumentov.

Pre neziskové inštitúcie ponúkame aplikáciu Vema HR, ktorá rieši napríklad problematiku miezd, personalistiky, dochádzkového systému, vzdelávania, systemizácie a výberového konania.

Špecifické užívateľské zostavy

Variant systému pre nepodnikateľské subjekty obsahuje i špecifické užívateľské zostavy, napríklad:

Práca 2-04 – zostava S25, štvrťročné zisťovanie údajov charakterizujúcich vývoj a štruktúru zamestnanosti a miezd v nepodnikateľskej sfére.

Z neziskových organizácií využíva informačný systém Vema napríklad:

 • Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Zvolen
 • Evanjelická Diakonia ECAV, Bratislava
 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Bratislava
 • Kino Danubius, Štúrovo
 • Mestské kultúrne stredisko, Komárno
 • Múzeum obchodu, Bratislava
 • Nadácia pre SRDCE, Komárno
 • Rehoľa Sv. Alžbety, Bratislava
 • Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava
 • Staromestská knižnica, Bratislava
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava