Aplikácie sú využívané na správu administratívnych záležitostí školy, riadenie jej činností, na komunikáciu v rámci školského zariadenia aj na externú komunikáciu – zvlášť na prípravu podkladov pre nadriadené organizácie.

Sú vhodné pre:

 • gymnáziá, obchodné akadémie, stredné odborné školy a stredné odborné učiliská
 • vyššie odborné školy a vysoké školy
 • materské a základné školy
 • jazykové školy
 • špeciálne školy
 • konzervatóriá a umelecké školy
 • záujmové krúžky, strediská voľného času, domy detí a mládeže
 • detské domovy
 • centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • jedálne

Vďaka našim produktom je možné ľahko evidovať a spravovať osobné údaje o zamestnancoch a uchádzačoch o dané pracovné miesto, evidovať ich pracovné zaradenie, poskytovať podklady pre ich hodnotenie a prípadné ďalšie vzdelávanie, evidovať ich dochádzku i pracovné cesty, plánovať pracovné miesta vrátane kvalifikačných predpokladov, vytvárať plán rozvoja školy a sledovať jeho realizáciu.

V oblasti riadenia ľudských zdrojov školské zariadenia najčastejšie využívajú riešenie na spracovanie miezd.

Produkt Vema Mzdy je najrozšírenejším softwarom pre výpočet miezd v SR a ČR, je ním spracovávaná mzda pre viac než 4 200 školských zariadení. V rámci čo najširšieho spektra riešenia ponúkame i outsourcing miezd.

Špecifiká pre školstvo v softvéri Vema

 • výkazy pre ÚIPŠ za regionálne školstvo a priamo riadené organizácie
 • finančné výkazy a rozpočet do Rozpočtového informačného systému pre samosprávy – RIS SAM
 • výkaz výnosov a nákladov podľa rozpočtovej skladby
 • možnosť viaczdrojového financovania

Špecializované užívateľské zostavy

Upravený variant systému Vema pre školstvo ponúka preto  celý rad špecializovaných výstupov, ktoré musia školy zasielať svojim nadriadeným orgánom, napríklad:

Škol P 1-04 – zostava S26, mapovanie a hodnotenie mzdového vývoja v školstve, získanie údajov o čerpaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Na všetky služby spojené s implementáciou a s prevádzkou systému poskytujeme pre školstvo výrazné zľavy.

Zo školských zariadení využíva informačný systém Vema napríklad:

 • Centrum voľného času Domino, Zvolen
 • Cirkevná základná škola  sv. Cyrila a Metoda, Sereď
 • Cirkevné konzervatórium Bratislava
 • Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica
 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
 • Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda
 • Gymnázium Jána Hollého, Trnava
 • Súkromná hotelová akadémia spotrebných družstiev Jednota, Šamorín
 • Jazyková škola, Dunajská Streda
 • Liečebno-výchovné sanatórium, Bratislava
 • Medzinárodná škola kvality, Bratislava
 • Materská škola, Bratislava
 • Základná škola s materskou školou Centrum II, Dubnica nad Váhom
 • Materská škola, Martin
 • Materská škola Výčapy - Opatovce
 • Obchodná akadémia, Hlohovec
 • Stredné odborné učilište poľnohospodárske, Šamorín
 • Liečebno-výchovné sanatórium, Bratislava
 • Školské zariadenia mesta Trenčín
 • Správa materských škôl v Nitre
 • Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Nitra
 • Stredisko služieb školám a školským zariadeniam, Bratislava
 • Správa školských zariadení, Spišská Nová Ves
 • Školské zariadenia mesta Trenčín
 • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bánovce nad Bebravou
 • Športové gymnázium, Trnava
 • Súkromná škola v prírode, Detvianska Huta
 • Základná škola Kniežaťa Pribinu, Nitra
 • Základná škola Alexandra Dubčeka, Martin
 • Základná škola Bratislava, Nobelovo nám.
 • Základná škola s materskou školou, Sebechleby
 • Základná škola s materskou školou, Habovka
 • Základná umelecká škola Karola Pádivého, Trenčín
 • Základná umelecká škola, Hurbanovo