MENU Zavrieť

Ako poukázať 2 % z dane: Kompletný sprievodca pre fyzické osoby

  • 11.4.2023
Akým spôsobom može fyzická osoba poukázať podiel zaplatenej dane? Aké formuláre je potrebné vyplniť? Dozviete sa v nasledujúcom článku.

Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely je definované v § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Zamestnanec môže poukázať podiel zaplatenej dane dvomi spôsobmi:
1.    cez vyplnené tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb (ak daňovník nepoukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane, je povinný v daňovom priznaní zaškrtnúť políčko „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“),
2.    samostatným tlačivom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (ak má zamestnanec iba príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov), tlačivo predkladá zamestnanec príslušnému správcovi dane (na ktoromkoľvek daňovom úrade) do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia (za rok 2022 do 2. 5. 2023).

Povinné prílohy

1.    Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je za rok 2022 označené V2Pv18_P.
2.    Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane.

Daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, sú oprávnení poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane:

•    3 % zo zaplatenej dane, ak v zdaňovacom období 2022 vykonávali dobrovoľnícku činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín. Podmienkou je predloženie písomného potvrdenia vydaného prijímateľom dobrovoľníckej činnosti.
•    2 % zo zaplatenej dane, ak v zdaňovacom období 2022 nevykonávali dobrovoľnícku činnosť v dostatočnom trvaní.

Okrem toho prijímateľ podielu zaplatenej dane musí byť evidovaný k 31. 12. 2022 v centrálnom registri prijímateľov, ktorý je vedený Notárskou komorou SR. Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania alebo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Dôležité tlačivá a odkazy

Notársky centrálny register určených právnických osôb - Notárska komora (notar.sk)

Ak daňovník použije nesprávne tlačivo „vyhlásenia“, daňový úrad ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania (podľa § 13 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov).

V2Pv21 - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2021 (financnasprava.sk)

V2Pv18 v1.1 (financnasprava.sk)

DPFOAv22 - Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) za zdaňovacie obdobie 2022 (platné od 1.1.2023) (financnasprava.sk)

DPFOBv22 - Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za zdaňovacie obdobie 2022 (platné od 1.1.2023) (financnasprava.sk)


Autorka: Michaela Vetráková

Ing. Michaela Vetráková je absolventkou PEF Mendelovej univerzity v Brne, konkrétne študijného odboru Účtovníctvo a dane. Pôsobí ako projektová účtovníčka v medzinárodnej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby pre rafinérie. Vo voľnom čase sa špecializuje na publikáciu odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Podobné
články

Systém Vema vám prináša Seyfor