MENU Zavrieť

Index daňovej spoľahlivosti je verejný: Čo robiť, ak nesúhlasíte so svojím hodnotením?

  • 16.5.2023
Finančná správa zverejnila zoznam daňových subjektov s prideleným hodnotením v rámci indexu daňovej spoľahlivosti. Zoznam je dynamický, priebežne aktualizovaný, a to aj v prípade, že dôjde k zmene právoplatne prideleného indexu.

Čo je index daňovej spoľahlivosti

Index daňovej spoľahlivosti predstavuje interné hodnotenie daňových subjektov analytickým systémom na základe kritérií stanovených finančnou správou. Vzťahuje sa na všetky právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 18 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zozname je uvedené:

  • daňové identifikačné číslo,
  • identifikačné číslo organizácie (ak bolo pridelené),
  • meno a priezvisko fyzickej osoby/názov právnickej osoby,
  • obec, PSČ, ulica, číslo, kód štátu (štát),
  • index daňovej spoľahlivosti.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Vyhľadávanie v indexe daňovej spoľahlivosti

Vyhľadávať v indexe daňovej spoľahlivosti je možné na základe zadania mena a priezviska fyzickej osoby, adresy trvalého pobytu alebo miesta podnikania, obchodného mena alebo názvu právnickej osoby a jej sídla, alebo podľa udania daňového identifikačného čísla, identifikačného čísla organizácie (ak bolo pridelené), alebo aj na základe prideleného hodnotenia.

Daňovníci sú na základe hodnotenia rozdelení do troch kategórií:

  1. vysoko spoľahlivý,
  2. spoľahlivý a
  3. menej spoľahlivý.

V aktuálne zverejnenom zozname je väčšina subjektov s hodnotením „spoľahlivý“, a to až v počte 414 483. Hodnotenie „vysoko spoľahlivý“ bolo pridelené 119 699 subjektom a „menej spoľahlivých“ je 59 078 daňovníkov.

Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti

Kritériá pre hodnotenie sú upravené vo Vyhláške č.544/2021 Z.z. Ministerstva financií SR o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti. Znejú nasledovne:

a.    plnenie povinnosti podať daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov,
b.    plnenie povinnosti podať súhrnný výkaz a kontrolný výkaz podľa osobitného predpisu,
c.    plnenie povinnosti podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti v lehote podľa osobitného predpisu,
d.    plnenie povinnosti uviesť daň v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
e.    plnenie povinnosti uviesť sumu, ktorú mal daňový subjekt vykázať podľa osobitného predpisu a sumu, na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitného predpisu v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
f.    plnenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote daň podľa osobitných predpisov a iné peňažné plnenie,
g.    plnenie povinnosti zaplatiť colný dlh, pokuty a iné platby vymerané alebo uložené podľa colných predpisov, daň z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebnú daň pri dovoze v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške,
h.    plnenie povinností umožniť vykonanie daňovej kontroly a preukázať skutočnosti potrebné na správne zistenie dane podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa určuje daň podľa pomôcok,
i.    plnenie povinností vo vzťahu k používaniu elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,
j.    plnenie povinností účtovných jednotiek podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,
k.    plnenie povinností vo vzťahu k obmedzeniu platieb v hotovosti podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,
l.    plnenie povinností vo vzťahu k spotrebným daniam podľa osobitných predpisov, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitných predpisov,
m.    plnenie povinností, za porušenie ktorých dochádza k zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného predpisu.

Index daňovej spoľahlivosti má motivačný a nie sankčný charakter. Každý hodnotený daňový subjekt pozná dôvody svojho hodnotenia, a v prípade nesúhlasu má možnosť podať opravný prostriedok, ktorým je námietka.

Na webových stránkach finančnej správy je dostupný aj vzor oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti. Novým daňovým subjektom, ktoré sa stanú hodnotenými, správca dane zasiela prvé oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov, konkrétne do 31. 1.

Zmena indexu daňovej spoľahlivosti

Po prvom oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti sa daňovému subjektu zasiela ďalšie oznámenie len vtedy, ak nastanú zmeny oproti predchádzajúcemu indexu daňovej spoľahlivosti. To znamená, že ak dôjde k zmene indexu daňovej spoľahlivosti, k jeho zlepšeniu alebo zhoršeniu, daňový úrad zašle daňovému subjektu oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti vždy do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým je kalendárny polrok, teda do 31. 1. a do 31. 7.

Ak k zmene indexu nedôjde, oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti sa daňovému subjektu nezasiela.


Autorka: Michaela Vetráková

Ing. Michaela Vetráková je absolventkou PEF Mendelovej univerzity v Brne, konkrétne študijného odboru Účtovníctvo a dane. Pôsobí ako projektová účtovníčka v medzinárodnej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby pre rafinérie. Vo voľnom čase sa špecializuje na publikáciu odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.

Podobné
články