MENU Zavrieť

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022: Čo potrebuje vedieť o jeho náležitostiach a termínoch

 • 10.2.2023
Kto je povinný vysporiadať svoju daňovú povinnosť? Kedy zamestnávateľ musí vykonať ročné zúčtovanie dane zamestnancovi? Aká je lehota na jeho podanie? Poznáte všetky dôležité náležitosti? To najdôležitejšie, čo potrebujete vedieť o ročnom zúčtovaní dane.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a všetky jeho náležitosti upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Kto je povinný vysporiadať svoju daňovú povinnosť za rok 2022

Každá fyzická osoba, respektíve daňovník, ktorý dosiahol za predchádzajúci kalendárny rok 2022 zdaniteľný príjem, má povinnosť si vysporiadať svoje daňové povinnosti. Daňovému úradu je potrebné uviesť svoju celkovú výšku príjmov a výdavkov (vrátane úhrad na sociálne a zdravotné poistenie), výšku zrazených preddavkov na daň, nárok na daňové bonusy alebo nezdaniteľné časti základu dane a ďalšie iné dôležité údaje.

Povinnosť vysporiadať si daň vzniká daňovníkovi, ktorého celkové zdaniteľné príjmy presiahli za rok 2022 sumu 2.289,63 eur alebo ak tento daňovník vykazuje v danom roku daňovú stratu. Vysporiadať si daňovú povinnosť môže aj daňovník, ktorý nedosiahol sumu vyššie uvedeného príjmu a v niektorých prípadoch je to aj výhodnejšie (napríklad pracujúci dôchodca).

Vysporiadať si daňovú povinnosť je možné dvomi spôsobmi:

a)    daňovým priznaním – tento spôsob si môže vybrať každá fyzická osoba bez ohľadu na to, aké príjmy dosiahla a toto daňové priznanie si musí vypracovať a podať na daňový úrad vo vlastnej réžii,

b)    ročným zúčtovaním preddavkov na daň – týmto spôsobom si môže daň vysporiadať iba fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy len zo závislej činnosti, teda zo zamestnania (prípadne z príjmu, ktorý bol vysporiadaný zrážkovou daňou) a vypracováva a podáva ho na daňový úrad za fyzickú osobu zamestnávateľ.

Výsledkom tohto procesu môže byť:

a)    Nedoplatok na dani, a teda je potrebné daňovému úradu odviesť daň z príjmov.

b)    Preplatok na dani alebo daňovom bonuse, a teda daňový úrad zašle daňovníkovi preplatok.

c)    Nulová daňová povinnosť, respektíve nulový daňový preplatok, a teda daňovník počas roka uhrádzal preddavky na daň z príjmov prislúchajúce k výške jeho príjmov.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti alebo skrátene ročné zúčtovanie dane vypracováva zamestnávateľ zamestnancovi, pokiaľ o to tento zamestnanec v stanovenej lehote požiada. Zároveň musí byť splnené, že tento zamestnanec dosiahol príjem len zo závislej činnosti, alebo z príjmu, ktorý bol vysporiadaný zrážkovou daňou.

Príklad 1: Zamestnanec dosiahol príjem zo závislej činnosti a z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 1000 eur. Môže požiadať tento zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane?

Zamestnanec nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovanie dane zamestnávateľa, nakoľko tento zamestnanec dosiahol aj iný zdaniteľný príjem ako zo závislej činnosti. Zamestnanec si musí vypracovať a podať daňové priznanie fyzickej osoby typu B.

Príklad 2: Zamestnanec dosiahol príjem zo závislej činnosti a z autorskej činnosti. Túto autorskú činnosť mu vysporiadal objednávateľ diela zrážkovou daňou.

Zamestnanec si môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľa, nakoľko príjem z autorskej činnosti sa považuje za daňovo vysporiadaný. Zamestnávateľ spracuje ročné zúčtovanie dane zamestnancovi.

Povinnosti zamestnanca

Zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého počas roka 2022 dosiahol zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, a to podaním žiadosti o jeho vykonanie.

Túto žiadosť vrátane všetkých podkladov musí doručiť zamestnanec zamestnávateľovi najneskôr do 15. 2. 2023 v listinnej alebo elektronickej podobe. Na elektronickej podobe musí byť zamestnanec dohodnutý so zamestnávateľom.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný vykonať zamestnancovi ročné zúčtovanie dane, pokiaľ zamestnanec splnil všetky vyššie uvedené podmienky, a to najneskôr do 31. 03. 2023 na vzore tlačiva vydanom pre príslušný kalendárny rok 2022.

Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovanie dane, a to do 30. 04. 2023, respektíve do 02. 05. 2023. V prípade, že zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania uviedol, že chce poukázať 2 % respektíve 3 % svojich daní niektorému z prijímateľov, je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi v lehote do 15. 04. 2023, respektíve 17. 04. 2023 potvrdenie o zaplatení dane.

TIP: Mzdový program zaistí kompletné spracovanie miezd a platov, stráži za vás legislatívne zmeny, minimalizuje množstvo ručnej práce.

Náležitosti ročného zúčtovania dane

Údaje, ktoré vstupujú do ročného zúčtovania dane:

1.    identifikačné údaje zamestnanca (meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, daňová rezidencia),

2.    úhrnná suma dosiahnutých príjmov zo všetkých zamestnaní (mzda brutto),

 • v prípade, že zamestnanec pracoval aj u iného zamestnávateľa ako u toho, u ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane, je povinný doložiť potvrdenie o príjme od tohto iného zamestnávateľa,

3.    úhrnná suma odvedeného poistného z týchto príjmov (zdravotné a sociálne poistenie),

4.    nezdaniteľné časti základu dane:

a.    na daňovníka

 • v prípade, že je výška základu dane nižšia alebo rovná sume 20 235,97 eur, ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je v sume 4 579,26 eur,
 • v prípade, že je výška základu dane vyššia ako 20 235,97 eur, ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa vypočíta z rozdielu 9 638,25 eur - ¼ základu dane (ak je výsledkom nula alebo záporná hodnota, ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je 0,00 eur),
 • v prípade, že bol zamestnanec počas roka poberateľom dôchodku, je povinný uviesť výšku a typ poberaného dôchodku (starobný, predčasný starobný a iné),

b.    na manžela alebo manželku daňovníka

 • ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane môže dosiahnuť výšku až 4 186,75 eur, pričom sa od tejto sumy odrátavajú prípadné dosiahnuté vlastné príjmy manželky alebo manžela a zároveň musí byť splnená podmienka, že manžel alebo manželka boli v danom období evidovaný na úrade práce alebo sa staral/a o vyživované dieťa do 3, respektíve 6 rokov,
 • zamestnanec je povinný pri uplatnení doložiť sobášny list a výšku vlastného príjmu manželky alebo manžela,

c.    na uhradené príspevky na DDS (III. pilier)

 • maximálne vo výške 180 eur a musí byť splnené, že ide o úhrady vykonané zamestnancom, prípadne o úhrady, ktoré zrazil a uhradil zo mzdy za zamestnanca zamestnávateľ (nie príspevky, ktoré zamestnancovi poskytuje v rámci benefitov zamestnávateľ),

5.    daňové bonusy:

a.    na deti

 • zamestnanec je povinný doložiť údaje o vyživovaných deťoch, a to napríklad formou rodného listu,
 • v prípade, že sa dieťa narodilo v roku 2022 a daňovník si na toto dieťa uplatňuje prvý krát daňový bonus, je rodný list dieťaťa povinnou prílohou,
 • daňový bonus na dieťa môže uplatňovať len jeden z rodičov, pričom sa nevylučuje, že sa budú rodičia v čerpaní za jednotlivé mesiace v roku striedať,

b.    na zaplatené úroky

 • zamestnanec je povinný doložiť potvrdenie o výške a splnení podmienok pre uplatnenie, ktoré mu vydá príslušná banka.

Prípadný preplatok zamestnanca zamestnávateľ vyplatí v mzde za mesiac apríl 2023. Pokiaľ bol výsledkom ročného zúčtovanie dane nedoplatok, zamestnávateľ tento nedoplatok zrazí zo mzdy, a to najneskôr do konca roka 2023.


Autorka: Dominika Ružičková Kubišová

Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA vyštudovala ekonómiu v Bratislave a manažment v Prahe. Oblasť daní a účtovníctva je pre Dominiku nielen prácou, ale aj koníčkom. Aktívne sa venuje oblastiam dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a dotáciám, kde svojim klientom zabezpečila už stovky úspešne zaslaných žiadostí a daňových priznaní. Voľný čas venuje autorstvu, dobrovoľníctvu, prírode a športu. Rada pomôže a poradí každému, kto to potrebuje, pretože verí, že úspešní a spokojní podnikatelia sú tou správnou cestou pre Slovensko.

Podobné
články