MENU Zavrieť

Rodinné podniky čakajú od júla 2023 veľké zmeny: Zákon prichádza s novými definíciami

  • 29.5.2023
Od júla budú účinné ďalšie ustanovenia novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch týkajúca sa rodinných podnikov. Zákon bude rozlišovať evidované a registrované rodinné podniky, taktiež bude zavedená aj definícia rodinných fariem.

Novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s účinnosťou od 1. júla 2023 zavádza definíciu rodinného podniku a vymedzuje jeho definičné znaky.

Rodinný podnik

Rodinný podnik charakterizuje ako obchodnú spoločnosť, družstvo alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ak členovia spoločnej rodiny spĺňajú zákonné požiadavky. Členom spoločnej rodiny sa pritom podľa novely rozumejú:

  • manželia,
  • príbuzní v priamom rade (napr. deti),
  • súrodenci
  • a osoby navzájom príbuzné až do štvrtého stupňa a ich manželia.

Od 1. 7. 2023 môžu rodinné podniky fungovať v nasledujúcich troch režimoch:

  1.  režim: Rodinné podniky sa môžu sa zapísať do evidencie rodinných podnikov vedenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR len ak spĺňajú zákonné definičné znaky rodinného podniku, po zápise do evidencie môžu v písomnom styku uvádzať označenie „rodinný podnik“ alebo skratku „r. p.“ a môžu si doplniť toto označenie aj do obchodného registra.
  2. režim: Rodinné podniky sa môžu zaregistrovať/nechať si priznať štatút registrovaného rodinného podniku od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ak spĺňajú prísnejšie zákonné podmienky, nielen zákonné definičné znaky rodinného podniku (napr. vykonávajú hospodársku činnosť), po zápise do registra musia v písomnom styku uvádzať označenie „registrovaný rodinný podnik“ alebo skratku „r. r. p.“ a musia si doplniť toto označenie aj do obchodného registra,  okrem toho je povinný použiť najmenej 12 % zisku po zdanení na posilnenie svojich vnútorných a vonkajších vzťahov a to v období do jedného roka odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia. Konkrétne môže ísť o použitie finančných prostriedkov napr. na rekreačné pobyty členov spoločnej rodiny a zamestnancov, vzdelávanie členov spoločnej rodiny, apod.
  3. režim: Rodinné podniky sa nemusia evidovať ani registrovať, aj keby spĺňali vyššie uvedené podmienky evidencie alebo registrácie a budú aj naďalej fungovať ako bežný podnikateľ.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Rodinná farma

Ďalší pojem, ktorý novela zákona definuje je rodinná farma. Ide o rodinný podnik, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť vrátane hospodárskeho chovu rýb, alebo produkuje, spracováva a obchoduje s poľnohospodárskymi surovinami a výrobkami.

Inštitút rady rodinného podniku

Novela zriaďuje aj inštitút rady rodinného podniku. Ide o kolektívny orgán, ktorý musí mať najmenej troch členov s tým, že väčšinu členov rady tvoria členovia spoločnej rodiny.

Rada je schopná uznášať sa vtedy, keď je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov a viac ako 50 % prítomných členov tvoria členovia spoločnej rodiny. Zriadenie rady rodinného podniku sa bude týkať iba tých rodinných podnikov, ktoré budú registrovanými rodinnými podnikmi.


Autorka: Michaela Vetráková

Ing. Michaela Vetráková je absolventkou PEF Mendelovej univerzity v Brne, konkrétne študijného odboru Účtovníctvo a dane. Pôsobí ako projektová účtovníčka v medzinárodnej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby pre rafinérie. Vo voľnom čase sa špecializuje na publikáciu odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.

Podobné
články