MENU Zavrieť

Zahraničná pracovná cesta a cestovný príkaz – poradíme vám, ako na správnu evidenciu.

  • 1.12.2020
Vyslať zamestnanca na pracovnú cestu je už takou rutinnou záležitosťou, ako poslať e-mail, či vybaviť telefonát. Avšak každému zamestnávateľovi aj zamestnancovi vznikajú rôzne práva a povinnosti, v ktorých je potrebné vedieť sa orientovať. Tak, ako sme sa venovali tuzemskej pracovnej ceste a vysvetlili sme vám náležitosti cestovného príkazu, tak isto sa budeme venovať v tomto článku aj pracovnej ceste v zahraničí.

Súvisiace právne predpisy:

Ako správne definovať zahraničnú pracovnú cestu

Zahraničnou pracovnou cestou (§ 2 ods. 2 zákona o cestovných náhradách) sa rozumie čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do zahraničia, vrátane výkonu práce v zahraničí, až do ukončenia tejto cesty. 

Definícia zahraničnej pracovnej cesty umožňuje, aby sa mohla začať, ako aj ukončiť v zahraničí; zahraničná pracovná cesta nie je viazaná na odchod z územia SR a na príchod na územie SR.

Ak sa zamestnanec počas kalendárneho dňa nachádzal vo viacerých krajinách, bude mu priznané stravné podľa tej krajiny, v ktorej sa zdržal najviac hodín v rámci kalendárneho dňa. V prípade, ak by sa počet hodín pobytu v jednotlivých krajinách rovnal, zamestnancovi bude pridelené také stravné, ktoré je pre neho najvýhodnejšie.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Cestovný príkaz zahraničnej pracovnej cesty

Cestovný príkaz sa vypisuje pred začiatkom pracovnej cesty. Vyúčtovanie pracovnej cesty je zamestnanec povinný predložiť zamestnávateľovi do 10 pracovných dní po skončení pracovnej cesty. Forma cestovného príkazu nie je striktne daná. Cestovný príkaz môže vyzerať aj takto:


Vybrané sadzby stravného (diéty) pri zahraničnej služobnej ceste v roku 2020 

 – podľa opatrenia Ministerstva financií SR s účinnosťou od 1.1.2013:

Krajina

Menový kód

Mena

Základné sadzby stravného

Belgicko

EUR

euro

45

Bulharsko

EUR

euro

36

Česko

CZK

čes.koruna

600

Chorvátsko

EUR

euro

40

Dánsko

DKK

dán.koruna

380

Estónsko

EUR

euro

42

Fínsko

EUR

euro

50

Francúzsko

EUR

euro

45

 

Ďalšie sadzby nájdete v Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

 

Dôležité je vedieť, že ak je trvanie zahraničnej cesty

do 6 hodín, zamestnávateľ musí poskytnúť 25% zo sadzby stravného pre danú krajinu,

od 6 do 12 hodín to je 50%,

a nad 12 hodín 100% .

Ak má zamestnanec na pracovnej ceste bezplatne poskytnuté:

  • raňajky – stravné sa kráti o 25%,
  • obed – stravné sa kráti o 40%,
  • večeru – stravné sa kráti o 35%,

zo sumy stravného ustanovenej pre časové pásmo nad 12 hodín.

Praktický príklad zahraničnej pracovnej cesty

Zamestnanec bol vyslaný na pracovnú cestu do Viedne, Rakúska. Jeho pracovná cesta začína v Košiciach 22.2. o 6:00. Hranicu s Rakúskom prekročil o 11:45. Naspäť sa vracal 23.2. V cene ubytovania mal zabezpečené raňajky. Hranicu so Slovenskom prekročil o 15:00. Do Košíc sa vrátil o 21:00. Na akú sumu stravného má zamestnanec nárok?

Stravné 22.2.:

  • v rámci SR – 5,75 hodiny, teda nárok na stravné stanovené pre prvé časové pásmo tuzemskej pracovnej cesty = 5,10€,
  • v zahraničí – 12,25 hodín, teda nárok na stravné stanovené pre tretie časové pásmo zahraničnej pracovnej cesty = 1*45 = 45€.

Stravné 23.2.:

  • v Rakúsku – 15 hodín, teda nárok na stravné stanovené pre tretie časové pásmo zahraničnej pracovnej cesty krátené o 25% za bezplatne poskytnuté raňajky = 1*45 – 0,25*45 = 33,75€,
  • v rámci SR – 6 hodín, teda nárok na stravné stanovené pre prvé časové pásmo tuzemskej pracovnej cesty = 5,10€.

Spolu = 5,10 + 45 + 33,75 + 5,10 = 88,95€.

Zamestnávateľ stanovil výšku vreckového 20 %.

Vreckové je (45+33,75)*0,2 = 15,75 €.

Vreckové na služobnej ceste.

- slúži na krytie vedľajších výdavkov zamestnanca pri zahraničnej pracovnej ceste,

- je cestovnou náhradou, ktorú zamestnanec nedokladuje,

- o jej výške rozhoduje zamestnávateľ.

Od 1.1.2011 je nenárokovou cestovnou náhradou, t.z. že zamestnávateľ nie je povinný ho poskytnúť!

Výpočet výšky vreckového

- zamestnávateľ určí výšku percenta vreckového,

- určené percento vreckového sa vypočítava zo poskytnutého stravného,

- poskytuje sa za kalendárny deň v eurách alebo v cudzej mene  krajiny, v ktorej zamestnanec strávi v kalendárnom dni najviac hodín.

Vreckové ako daňový výdavok zamestnávateľa

  • do výšky 40 % stravného je daňovo uznaným výdavkom zamestnávateľa,
  • suma nad 40 % stravného nie je daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Praktická ukážka

Vreckové je od 1.1.2011 zdaniteľným príjmom zamestnanca. Pripočítava sa k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti a preddavkovo sa zdaní. Vreckové sa zdaňuje v mesiaci, kedy sa vyúčtuje záloha na zahraničnú pracovnú cestu.

Čistá mzda zamestnanca na výplatu (hrubá mzda 1000 eur) a cenu práce zamestnávateľa spolu s cestovnými náhradami. Zamestnanec si uplatňuje nezdaniteľnú časť.

Počet odpracovaných dní

20

Počet odpracovaných hodín

160

Hrubá mzda + vreckové

1015,75

Odvody zamestnanec – ZP 4%

40,63

Odvody zamestnanec – SP 9,4%

95,47

Čiastkový základ dane

879,65

Nezdaniteľná časť

367,85

Základ dane

511,80

Preddavok na daň

97,24

Čistá mzda

782,41

Cestovné náhrady

88,95

Čistá mzda na výplatu

871,36

Odvody zamestnávateľ – ZP 10%

101,57

Odvody zamestnávateľ – SP 25,2%

255,93

Celková cena práce

1357,50

 

Zamestnanec, ktorému bolo vyplatené stravné, už nemá nárok za daný deň na stravný lístok.

Pozrite si aktualizované informácie pre rok 2021.

Podobné
články