MENU Zavrieť

Zrážky zo mzdy – čo je možné zrážať a čo nie.

 • 1.12.2020
Problematika výkonu zrážok zo mzdy je veľmi široká. V tomto článku rozoberieme postup a povinnosti zamestnávateľa, ktoré sú na základe dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Súvisiaca legislatíva: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce “). 

Aké zrážky je možné odvádzať zo mzdy.

Zrážky zo mzdy a poradie zrážok sa riadi Zákonníkom práce. Zákonník práce ustanovuje zamestnávateľovi povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy v určenom poradí. V zmysle Zákonníka práce musí zamestnávateľ zabezpečiť v prvom rade zrážky zo mzdy, ktoré súvisia s platením povinného poistného do sociálnej a zdravotnej poisťovne a dane zo závislej činnosti. Až po ich zabezpečení môže realizovať zrážky na základe rozhodnutí súdu, exekučných príkazov, dohôd o zrážkach zo mzdy uzatvorených podľa Občianskeho zákonníka a dohôd o zrážkach zo mzdy uzatvorených medzi zamestnávateľom a zamestnancom. 

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Prednostné zrážky podľa § 131 ods. 1 Zákonníka práce.

 • preddavky na sociálne poistenie,
 • preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatky z ročného zúčtovania preddavkov,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,  
 • zrážky preddavku na daň zo závislej činnosti vrátane nedoplatkov a príslušenstva.

Ďalšie možné zrážky.

Po vykonaní prednostných zrážok môže zamestnávateľ podľa § 131 ods. 2 Zákonníka práce zraziť zo mzdy, a to iba v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom: 

 • preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy, 
 • sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, 
 • peňažné tresty (pokuty), ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, 
 • neprávom prijaté sumy dávok dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia, štátnych sociálnych dávok a dávok sociálnej pomoci, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia, 
 • nevyúčtované preddavky cestovných náhrad, 
 • náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca na ktorú stratil nárok, 
 • náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok,
 • sumu odstupného, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť. 

Ďalšie zrážky podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v § 131 ods. 1 a 2 môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy.  Pri zrážkach na základe dohody o zrážkach zo mzdy sa poradie spravuje dňom uzatvorenia dohody, resp. dňom doručenia dohody zamestnávateľovi.

Čo zamestnávateľ môže a čo je povinný vykonať.

Podľa § 130 ods. 8 Zákonníka práce zamestnávateľ: 

 • je povinný
  poukázať mzdu alebo jej časť určenú zamestnancom na ním určený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, ak o to zamestnanec písomne požiada, alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom na takom postupe dohodne tak, aby určená suma peňažných prostriedkov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu, zamestnávateľ však nemá právo nútiť zamestnanca zriadiť si bankový účet na účely poukazovania mzdy bezhotovostne, môže to byť iba súčasťou dohody (resp. súčasťou dohody priamo v pracovnej zmluve), v opačnom prípade musí zamestnávateľ zamestnancovi vyplácať mzdu v hotovosti;
 • môže
  ak o to zamestnanec požiada, poukazovať časti mzdy určené zamestnancom aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil.  Nie je to však povinnosť zamestnávateľa a môžu sa na takomto postupe iba dohodnúť.

 

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi realizovať jednostranne iba taxatívne vymenované zrážky zo mzdy. V ostatných prípadoch, napr. aj v prípade poskytnutých stravných lístkov, je možné zrážku uskutočniť len na základe písomnej dohody o zrážkach zo mzdy.

Samotný obsah dohody o zrážkach zo mzdy Zákonník práce exaktne nestanovuje. Dohoda o zrážkach zo mzdy musí spĺňať základné náležitosti, medzi ktoré patrí označenie subjektov, ako i výslovného a nespochybniteľného súhlasu zamestnanca s vykonaním zrážok zo svojej mzdy v prospech zamestnávateľa. Dohoda o zrážkach zo mzdy sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Dohodnutá výška zrážok zo mzdy nesmie presiahnuť výšku ustanovenú pre zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

 

Vzor dohody o zrážkach zo mzdy

Dohoda o zrážkach zo mzdy podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce

 

zavretá v zmysle ust. § 48 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Zákonník práce") medzi

 

Zamestnávateľ:                       

IČO:                                       

Sídlo:                                     

Register:                                 

Konajúci prostredníctvom:       

(ďalej len „zamestnávateľ“)

a

Zamestnanec:                          .................................................................,

Dátum narodenia:                     .................................................................,

Bydlisko:                                 ................................................................., Slovenská republika

 

(ďalej len „zamestnanec“)

 

(Zamestnanec a zamestnávateľ obaja ďalej len „zmluvné strany“)

 

uzavierajú v zmysle § 131 ods. 3 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov túto dohodu o zrážkach zo mzdy:

 


čl. I.

 1. Zamestnávateľ a zamestnanec uzatvorili dňa ................. pracovnú zmluvu, na základe ktorej vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa nasledovnú prácu:.............................................
 2. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že na základe tejto dohody bude zamestnávateľ vykonávať pravidelné mesačné zrážky zo mzdy zamestnanca pre účely poskytovania stravných lístkov.

čl. II.

 1. Zamestnanec týmto dáva svoj výslovný súhlas s pravidelnými zrážkami zo mzdy, za poskytovanie stravných lístkov.
 2. Výška zrážky za stravné lístky pri mesačnom zúčtovaní miezd bude zodpovedať cene vo výške určenej podľa § 152 odst. 3 Zákonníka práce – časť prislúchajúca k úhrade zamestnancom, po zohľadnení príspevku zo sociálneho fondu určeného podľa interných predpisov zamestnávateľa.

čl. III.

 1. Pravidelné mesačné zrážky zo mzdy budú vykonávané v prospech zamestnávateľa.


čl. V.

 1. Zamestnávateľ a zamestnanec si dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne a vážne podpisujú.
 2. Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých každá strana dohody dostane po jednom vyhotovení.

 

Bratislava, dňa .................................
..........................................................                                   ............................................................        zamestnávateľ                                                                       zamestnanec

Podobné
články

Systém Vema vám prináša Seyfor