Prihlásiť sa
Vema headquarters

Adresa sídla spoločnosti

Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

Tel.: +421 220 510 900
Mail: info@vema.sk

Naplánovať trasu

Fakturačné údaje

Seyfor Slovensko, a. s.

IČO 36237337
IČ DPH SK2020193890

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B.

Číslo účtu:

SK13 1100 0000 0026 2670 8763

 

Zoznam autorizovaných partnerov

Obchodní partneri sa venujú predaju systému Vema a zaisťujú servis priamo u používateľov tohto systému. Ich úlohou je podpora používateľa pri využívaní, a s tým spojené služby - inštalácia, nastavenie systému, zaškolenie, asistencia pri spracovaní, inštalácia nových verzií a pod. Sú takisto nápomocní pri riešení reklamácií.

Partnerov rozdeľujeme podľa činností súvisiacich s prevádzkovaním systému Vema. Rozlišujeme niekoľko úrovní spolupráce:

  • Predajný partner
    • Z uskutočnených obchodných prípadov mu prináleží provízia podľa výšky konta predajov za posledných 12 mesiacov, vyžaduje sa znalosť aplikácií Vema na prezentáciu zákazníkovi.
  • Konzultačný partner
    • Je vyžadovaná znalosť vybranej oblasti systému Vema doložená certifikátom o úspešnom zložení skúšky; konzultačný partner je oprávnený ponúkať zákazníkom svoje služby súvisiace s využívaním systému Vema, za čo mu prináleží odmena stanovená dohodou medzi ním a zákazníkom. Rozlišujeme tri typy konzultačných partnerov - konzultant HR (oblasť ľudských zdrojov), konzultant EL (oblasť ekonomiky a logistiky) a konzultant EDS (oblasť elektronického dochádzkového systému).
  • Systémový partner
    • Pre opakované dodávky ucelených systémov, pretože spoločnosť Vema dodáva iba aplikačný SW. 

Na každý typ partnerstva je potrebné mať so spoločnosťou Vema uzatvorenú zmluvu. Pri konzultačných, školiacich a implementačných partneroch má spoločnosť Vema možnosť využitia voľných kapacít týchto partnerov a delegovať ich v rámci svojich projektov. Potom je odmena partnerov stanovená dohodou medzi nimi a spoločnosťou Vema.

V súčasnej dobe hľadáme ďalších partnerov na spoluprácu v oblasti predaja, v oblasti školenia, v oblasti implementácie, v oblasti vývoja a v oblasti systémovej spolupráce. V prípade vášho záujmu o niektorý z uvažovaných druhov partnerstva, prosím, kontaktujte pracovníkov obchodného oddelenia našej spoločnosti v Bratislave.

Nitriansky kraj

DataWex predajný partner, konzultant HR, EL

Stredná 44
945 01 Komárno - Ďulov Dvor

tel.: 0905 60 16 14
e-mail: datawex@gmail.com
www.datawex.sk

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.