Prihlásiť sa

Pracovné cesty

Zdržiavate sa často mimo kancelárie? Potom sa pri plánovaní a evidencii pracovných ciest len ťažko zaobídete bez tohto nástroja.

Výhody produktu

Automatické záznamy v knihách jázd

ihneď po vyúčtovaní pracovnej cesty

Komplexné a komfortné riešenie

workflow schvaľovanie, riešenie záloh, vyúčtovanie, väzba do miezd

Prehľad o jazdách MHD

mesačné výkazy samostatných služobných jázd MHD

Vyhľadávanie možnosti spolujazdy

optimalizuje využitie vozidiel v organizácii

Pracovné cesty od začiatku do konca

Pracovné cesty je webová aplikácia, ktorá rieši komplexne celú agendu tuzemských aj zahraničných pracovných ciest od plánovaniaschvaľovania cez zálohy, meny, vyúčtovanie, výstupy do účtovníctva a miezd a ďalšie súvisiace funkčnosti, vždy v súlade s aktuálnou legislatívou. Rovnako využíva pre spracovanie schvaľovacích procesov nástroje workflow a prirodzene spolupracuje s ostatnými aplikáciami. Eliminuje papierovanie, všetko prebieha v elektronickej podobe so zachovaním prvkov bezpečnosti a preukázateľnosti.  Systém je maximálne variabilný s ohľadom na špecifiká konkrétnej organizácie.

Zadávanie údajov do cestovného príkazu zachováva tradičnú logiku používanú pri vyplňovaní v klasických tlačených formulároch s niekoľkými zmenami, ktoré umožňujú využiť výhody počítačového spracovania. Pred zahájením cesty zapíše pracovník do príkazu dátum, cieľ a účel cesty, spôsob dopravy, spolucestujúcich a zálohu, ktorú môže čerpať z pokladne. Pre optimalizáciu využitia vozidiel v organizácii je možné vyhľadávať možnosti spolujazdy. Ak je v organizácii stanovený takýto spôsob práce a evidovaná hierarchia osôb, odovzdáva pracovník príkaz na schválenie svojmu nadriadenému.

Vyúčtovanie až nakoniec

vyúčtovaniu pracovnej cesty dochádza po jej uskutočnení. Sú zadané jednotlivé etapy cesty, dopravné prostriedky, náklady na jazdu, nocľah, ostatné náklady a stravné. Program na základe týchto údajov vykoná výpočet náhrad vyplývajúcich zo zákona vrátane zaúčtovania vyplatenej zálohy. K cestovnému príkazu sa evidujú ďalšie detaily o ceste, napr. správa z cesty, dátum a spôsob preplatenia nároku a podobne. Na správu a vyúčtovanie je možné tiež použiť proces schvaľovania.
Príkaz je možné vytlačiť v akejkoľvek fáze procesu.

Evidencia vozidiel so všetkými podrobnosťami

Pri jednotlivých vozidlách sú evidované všetky potrebné technické údaje, kniha jázd, údaje o poistení, spôsobe platenia diaľničnej dane, vlastník súkromného vozidla alebo osoba poverená riadiť služobné vozidlo. Záznamy v knihách jázd vznikajú automaticky po vyúčtovaní pracovnej cesty súvisiacej s príslušným vozidlom. Súkromné jazdy sa zadávajú ručne.

Aplikácie si rozumejú s Personalistikou a Mzdami

Aplikácia Pracovné cesty spolupracuje s aplikáciami Personalistika a Mzdy. Používaním rovnakého súboru Osoby je zaistená integrita údajov o osobách v celom informačnom systéme Vema. Do Miezd je možné posielať podklady pre vyplatenie cestovného v mzde.
Ďalej Pracovné cesty preberajú čísla zákaziek, pracovísk a činností z informačného systému Ekos. Pri sledovaní zaplatených príkazov je možné automatizovať komunikáciou s Pokladňou.

Záleží, ako sa na cestovný príkaz pozeráte

K dispozícii sú zostavy s množstvom nastaviteľných úrovní triedenia a pohľadov na cestovné príkazy. Predovšetkým je to zostava, ktorá zodpovedá tlačeným štandardným formulárom používaným v mnohých organizáciách. Ďalej potom zostavy, ktoré umožňujú prehľady podľa zvolených kritérií, napríklad plánované cesty k určitému dátumu použiteľné pre vyhľadanie spolujazdy, cesty jedného pracoviska v danom období, cesty jedného človeka v danom období, všetky doteraz neuhradené cesty atď.

Je možné tlačiť Knihu jázd pre každé vozidlo zvlášť, prehľad záloh diaľničnej dane za vybrané obdobie, žiadosť o použitie súkromného vozidla a jednotlivé výkazy jazdného hromadnou dopravou.

Ovládanie aplikácie je zhodné s ovládaním všetkých ostatných aplikácií Vema. Rýchla navigácia pomocou stromovej ponuky, funkčné klávesy a skratky sú navrhnuté tak, aby používanie pre súčasných užívateľov bolo čo najjednoduchšie.

Požiadať o cenovú ponuku

Šipošová Beáta

Obchodný manažér

info@vema.sk
+421 220 510 900


Zákaznícka linka:
02 20 510 912
info@vema.sk


Seyfor Slovensko, a. s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO 36237337
IČ DPH SK2020193890

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2969/B

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podpora pre súčasných zákazníkov

Môžete sa na nás spoľahnúť aj po implementácii systému.
Sme pripravení na všetko, čo príde, a radi vám pomôžeme systém prispôsobiť vašim novo vznikajúcim potrebám.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.