Prihlásiť sa

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1.  Udeľujete týmto výslovný súhlas spoločnosti Vema, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Plynárenská 7/C, IČ: 31355374, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5495/B so spracovaním nasledujúcich osobných údajov:

            a. meno a priezvisko

            b. e-mail

            c. telefónne číslo

          (ďalej len „osobné údaje)

2.  Spoločnosť Vema, s. r. o. spracováva osobné údaje výhradne k vlastným marketingovým účelom ako je napr. zasielanie informácií a ponúk o vlastných produktoch a službách. Tieto údaje budú spracovávané počas obdobia 5 rokov.

3.  Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu na vema@vema.sk alebo listu na adresu sídla spoločnosti Vema, s. r. o, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava.

4.  Spracovanie osobných údajov je vykonávané softwarom spoločnosti Vema, s. r. o. aj s využitím softwaru SmartEmailing, ktorého poskytovateľom je spoločnosť SmartSelling a. s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, prípadne ďalších spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

5.  Máte tieto práva:

            a. zobrať súhlas kedykoľvek späť;

            b. požadovať od nás informácie o spracovaní osobných údajov;

            c. požadovať od nás prístup k osobným údajom;

            d. požadovať od nás opravu nepresných osobných údajov, ich doplnenie či aktualizáciu;

            e. požadovať od nás bezodkladný výmaz osobných údajov;

            f.  požadovať od nás obmedzenie spracovania osobných údajov;

            g. požiadať nás o prenos osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte;

            h. v prípade pochybností o zákonnosti spracovania vašich osobných údajov máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Nepremeškajte príležitosť
dozvedieť sa, čo sa u nás deje.

Copyright 2023 Seyfor, a.s.