Projektové práce

Pre väčšie implementácie má spoločnosť Vema spracovanú internú metodiku, podľa ktorej postupujú dielčie práce na realizácii celého riešenia. Vlastnej implementácii spravidla predchádzajú projektové práce, ktoré umožnia zúčastneným stranám lepšie pochopiť riešenú problematiku i implementovaný systém a stanoviť konkrétny harmonogram nevyhnutných krokov, ktoré povedú k úspešnej implementácii.

Analýza požiadaviek

Naše služby z tejto oblasti začínajú už možnou súčinnosťou pri spracovaní dopytu pre účely výberu informačného systému. To sa deje spravidla formou Analýzy požiadaviek. Vypracovanie analýzy vyžaduje zákazníkovu priebežnú súčinnosť a otvorenosť. Odborný tím vykoná analýzu procesov, používaných dát a informačných tokov v požadovanej oblasti a v oblastiach nutne súvisiacich. Pokiaľ existuje, rovnako zanalyzuje doteraz používaný software. Výsledný dokument je po spripomienkovaní a odsúhlasení odovzdaný zákazníkovi, ktorému potom poslúži ako podrobná príloha zadávacej dokumentácie pre výberové konanie, či pre nasledujúce kroky procesu implementácie.

Predimplementačná štúdia

Zákazník si môže v okamihu vážnejšieho záujmu o komplexný informačný systém alebo danú aplikáciu objednať vypracovanie Predimplementačnej štúdie, ktorá detailne preverí, či je konkrétna Aplikácia pre zamýšľaný účel vhodná. Len starostlivo zvolený informačný systém môže priniesť významný efekt a poskytnúť tak konkurenčnú výhodu. Predimplementačná štúdia spravidla patrí ešte do predpredajnej etapy výberu informačného systému.

Ak nebola doteraz spracovaná Analýza požiadaviek, bude najprv táto vykonaná. Zo zistených skutočností tím skúsených konzultantov a analytikov vyhodnotí pokrytie požadovaných oblastí informačným systémom a rovnako ohodnotí vhodnosť jednotlivých komponent systému pre dané oblasti. Po písomnom spracovaní predloží tieto podklady zákazníkovi na spripomienkovanie a odsúhlasenie. Na základe Predimplementačnej štúdie sa zákazník môže kvalifikovane rozhodnúť, či danú aplikáciu alebo systém zakúpi alebo nie.

Implementačný projekt

Implementačný projekt je základným dokumentom pre riadenie implementácie informačného systému a je to prvý konkrétny výsledok práce implementačného tímu. Rovnako ako Predimplementačná štúdia, vychádza z analýzy požiadaviek. Ak nebola urobená skôr, je nevyhnutné ju vykonať ako súčasť prípravy implementačného projektu.

Implementačný projekt je podrobným návodom, ako zaviesť, používať a riadiť informačný systém alebo jeho časť. Je základným integračným dokumentom, ktorý rieši začlenenie informačného systému do procesov prebiehajúcich v organizácii a prípadný dopad implementácie na tieto procesy.

Projekt obsahuje analýzu požiadaviek, popis celkového riešenia, popisuje inštaláciu a konfiguráciu systému, definuje harmonogram riešenia a môže obsahovať i popisy činností jednotlivých pracovníkov a ich časovanie až do úrovne potrebných metodík. Ak používa zákazník ešte ďalšie programové vybavenie, je súčasťou projektu integrácie týchto systémov. Súčasťou je aj popis prechodu na novú aplikáciu, t.j. spôsob prevodu doterajších dát, doporučené školenia užívateľov, súbeh starého a nového systému práce, spôsob prístupu k starým údajom atď.

Implementačný projekt je referenčným dokumentom pri zavádzaní a používaní informačného systému, ktorý umožňuje kontrolu harmonogramu a jednotlivých činností. Stáva sa neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie celého systému. Ak nie sú priamou súčasťou, slúži tiež ako podklad pre vypracovanie interných metodík pre používanie informačného systému. Projekt rieši i nastavenie dôležitých konfigurácií, zakrytie nevyužívaných častí systému až do úrovne dátových položiek, problematiku archivácie a zabezpečenie dát, definuje rozsah prístupových práv jednotlivých užívateľov. Ak nie je spracovaný bezpečnostný projekt samostatne, môžu tu byť posúdené a riešené ďalšie bezpečnostné aspekty. Dôležitou súčasťou je aj analýza rizík, ktorá uľahčí rozhodovanie v kritických fázach implementácie, napr. hroziacemu časovému sklzu.

Dobre spracovaný projekt odráža dlhoročné skúsenosti implementačného tímu. Ak je dobre realizovaný, umožní managmentu ľahšie riadenie nábehu a prevádzky informačného systému. Možno tak výrazne skrátiť dobu zavádzania systému a maximalizovať efektívnosť jeho využívania. Po ukončení implementácie môže byť projekt aktualizovaný na Dokumentáciu skutočného stavu, ďalej môže byť pravidelne, napr. jedenkrát ročne aktualizovaný, tak aby zahrňoval zmeny, ku ktorým v nasledujúcich etapách životného cyklu bude nutne dochádzať.

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt vychádza vždy z bezpečnostnej politiky zákazníka a mal by byť vypracovaný ešte pred implementáciou. Posudzuje možné ohrozenie prevádzky systému, rieši ochranu pred únikom či zneužitím dát pred ich stratou. Definuje pracovné postupy, práva užívateľov, cyklické kontrolné mechanizmy, bezpečnostné technológie a protokoly nutné pre zaistenie bezpečnosti v súlade s obecnou bezpečnostnou politikou zákazníka.

Bezpečnostný projekt pre prevádzku informačných systémov Vema nemôže zo znalostných dôvodov fundovane spracovať žiadna tretia strana.

Prevody dát

Prevody dát sú nevyhnutné vždy vtedy, pokiaľ je potrebné automatizovane previesť dáta medzi informačnými systémami, či ich časťami. Spoločnosť Vema má k dispozícii rozsiahle vlastné i obecné nástroje umožňujúce jednorazový či opakovaný prevod dát medzi systémami.

Vlastná implementácia

Proces implementácie je spravidla projektovo riadený a je veľmi podrobne popísaný v implementačnom projekte. Pre podporu projektového riadenia používa naša spoločnosť programové nástroje a metódy, ktoré umožňujú bezpečné a efektívne riadenie projektov.

Implementačný tím zložený zo zástupcov Vemy pre zákazníka najprv vypracuje implementačný projekt, podľa ktorého potom postupuje.

Interná implementačná metodika Vema obsahuje všetko potrebné pre úspešnú implementáciu. Rieši role a zodpovednosti členov v tíme, popisuje protokolované rokovania a komunikáciu implementačného tímu, formalizuje dokumenty a dokumentáciu.

Po spracovaní projektu je systém nainštalovaný, nakonfigurovaný, je vykonané jeho počiatočné naplnenie. Súčasne s tým prebiehajú školenia užívateľov. Môže nasledovať skúšobná prevádzka. V okamihu pripravenosti ostrej prevádzky sa vykonajú akceptačné testy a systém môže byť spustený. Po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok prechádza systém do rutinnej prevádzky.

Pre menšie implementácie je možné použiť zjednodušený proces implementácie podľa štandardizovaného implementačného projektu.

Asistované spracovanie

V prvých obdobiach užívania systému asistencie konzultantov výrazne skvalitní všetky procesy pri významnejších krokoch ako je výplata miezd, mesačná uzávierka a podobne. Touto metódou prebehne praktické doškolenie užívateľov a doladenie pracovných postupov.

Pri projektovo riadených implementáciách je asistované spracovanie spravidla súčasťou implementácie.

Napíšte nám

Chcete sa opýtať na na ďalšie informácie o ponúkaných službách alebo iných produktoch?
Neváhajte nás kontaktovať.

V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie na tel. 02 20 510 900 alebo využite nižšie uvedený formulár.

*
*
*
*
*
*