MENU Zavrieť

Implementácia

Implementačné projekty, bezpečnostné projekty, prevody dát, vlastná implementácia a asistované spracovanie. 

Projektové práce

Pre väčšie implementácie má spoločnosť Vema spracovanú internú metodiku, podľa ktorej postupujú čiastkové práce na realizácii celého riešenia. Vlastnej implementácii spravidla predchádzajú projektové práce, ktoré umožnia zúčastneným stranám lepšie pochopiť riešenú problematiku aj implementovaný systém a stanoviť konkrétny harmonogram nevyhnutných krokov, ktoré povedú k úspešnej implementácii.

Pre väčšie implementácie má spoločnosť Vema spracovanú internú metodiku, podľa ktorej postupujú čiastkové práce na realizácii celého riešenia. Vlastnej implementácii spravidla predchádzajú projektové práce, ktoré umožnia zúčastneným stranám lepšie pochopiť riešenú problematiku aj implementovaný systém a stanoviť konkrétny harmonogram nevyhnutných krokov, ktoré povedú k úspešnej implementácii.

Analýza požiadaviek

Naše služby v tejto oblasti začínajú už možnou súčinnosťou pri spracovaní dopytu za účelom výberu informačného systému. To sa robí spravidla formou Analýzy požiadaviek.

Vypracovanie takejto analýzy vyžaduje vašu priebežnú spoluprácu a otvorenosť. Náš odborný tím zanalyzuje procesy, používané dáta, informačné toky v požadovanej oblasti a v oblastiach nevyhnutne súvisiacich, a doteraz používaný software, pokiaľ existuje.

Vám ako klientovi potom výsledný dokument poslúži ako podrobná príloha súťažnej dokumentácie pre výberové konanie, či pre nasledujúce kroky procesu implementácie.

Naše služby v tejto oblasti začínajú už možnou súčinnosťou pri spracovaní dopytu za účelom výberu informačného systému. To sa robí spravidla formou Analýzy požiadaviek.

Vypracovanie takejto analýzy vyžaduje vašu priebežnú spoluprácu a otvorenosť. Náš odborný tím zanalyzuje procesy, používané dáta, informačné toky v požadovanej oblasti a v oblastiach nevyhnutne súvisiacich, a doteraz používaný software, pokiaľ existuje.

Vám ako klientovi potom výsledný dokument poslúži ako podrobná príloha súťažnej dokumentácie pre výberové konanie, či pre nasledujúce kroky procesu implementácie.

Predimplementačná štúdia

V prípade vážnejšieho záujmu o komplexný informačný systém alebo danú aplikáciu si môžete objednať vypracovanie Predimplementačnej štúdie, ktorá detailne preverí, či je konkrétna aplikácia pre zamýšľaný účel vhodná. Len starostlivo zvolený informačný systém môže priniesť významný efekt a poskytnúť tak konkurenčnú výhodu. Predimplementačná štúdia spravidla patrí ešte do predpredajnej etapy výberu informačného systému.

Najprv bude spracovaná Analýza požiadaviek, ak nebola doteraz vykonaná. Zo zistených skutočností tím skúsených konzultantov a analytikov vyhodnotí pokrytie požadovaných oblastí informačným systémom a rovnako vyhodnotí vhodnosť jednotlivých komponentov systému pre dané oblasti. Na základe Predimplementačnej štúdie sa potom môžete kvalifikovane rozhodnúť, či danú aplikáciu alebo systém zakúpite či nie.

V prípade vážnejšieho záujmu o komplexný informačný systém alebo danú aplikáciu si môžete objednať vypracovanie Predimplementačnej štúdie, ktorá detailne preverí, či je konkrétna aplikácia pre zamýšľaný účel vhodná. Len starostlivo zvolený informačný systém môže priniesť významný efekt a poskytnúť tak konkurenčnú výhodu. Predimplementačná štúdia spravidla patrí ešte do predpredajnej etapy výberu informačného systému.

Najprv bude spracovaná Analýza požiadaviek, ak nebola doteraz vykonaná. Zo zistených skutočností tím skúsených konzultantov a analytikov vyhodnotí pokrytie požadovaných oblastí informačným systémom a rovnako vyhodnotí vhodnosť jednotlivých komponentov systému pre dané oblasti. Na základe Predimplementačnej štúdie sa potom môžete kvalifikovane rozhodnúť, či danú aplikáciu alebo systém zakúpite či nie.

Implementačný projekt

Implementačný projekt je základným dokumentom pre riadenie nasadenia informačného systému. Vychádza z Analýzy požiadaviek, rovnako ako Predimplementačná štúdia, ktorú je treba skôr či neskôr vypracovať ako súčasť prípravy implementačného projektu.

Implementačný projekt je podrobným návodom, ako zaviesť, používať a riadiť informačný systém alebo jeho časť. Je tiež základným integračným dokumentom, ktorý rieši začlenenie informačného systému do procesov prebiehajúcich v organizácií a prípadný dopad implementácie na tieto procesy.

Implementačný projekt obsahuje:

 • analýzu požiadaviek,
 • popis celkového riešenia,
 • popisuje inštaláciu a konfiguráciu systému,
 • definíciu harmonogramu riešenia,
 • popisy činností jednotlivých pracovníkov a ich časovanie až do úrovne potrebných metodík,
 • integrácie súčasných systémov, ak používa zákazník ešte ďalšie programové vybavenie,
 • popis prechodu na novú aplikáciu, t.j. spôsob prevodu doterajších dát,
 • odporúčané školenia užívateľov,
 • súbeh starého a nového systému práce,
 • spôsob prístupu k starým údajom atď.

Je to referenčný dokument pri zavádzaní a používaní informačného systému, ktorý umožňuje kontrolu harmonogramu a jednotlivých činností. Stáva sa neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie celého systému. Môže slúžiť tiež ako podklad pre vypracovanie interných metodík pre používanie informačného systému.

 • analýzu požiadaviek,
 • popis celkového riešenia,
 • popisuje inštaláciu a konfiguráciu systému,
 • definíciu harmonogramu riešenia,
 • popisy činností jednotlivých pracovníkov a ich časovanie až do úrovne potrebných metodík,
 • integrácie súčasných systémov, ak používa zákazník ešte ďalšie programové vybavenie,
 • popis prechodu na novú aplikáciu, t.j. spôsob prevodu doterajších dát,
 • odporúčané školenia užívateľov,
 • súbeh starého a nového systému práce,
 • spôsob prístupu k starým údajom atď.

Je to referenčný dokument pri zavádzaní a používaní informačného systému, ktorý umožňuje kontrolu harmonogramu a jednotlivých činností. Stáva sa neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie celého systému. Môže slúžiť tiež ako podklad pre vypracovanie interných metodík pre používanie informačného systému.

Projekt ďalej rieši:

 • nastavenie dôležitých konfigurácií,
 • zakrytie nevyužívaných častí systému až do úrovne dátových položiek,
 • problematiku archivácie a zabezpečenia dát,
 • rozsah prístupových práv jednotlivých užívateľov.

Ak nie je spracovaný bezpečnostný projekt samostatne, môžu tu byť posudzované a riešené aj otázky bezpečnostné. Dôležitou súčasťou je aj analýza rizík, ktoré uľahčia rozhodovanie v kritických fázach implementácie, napríklad pri hroziacom časovom sklze.

Dobre spracovaný projekt, ktorý odráža dlhoročné skúsenosti implementačného tímu, umožní managementu jednoduchšie riadenie nábehu na nový informačný systém a riadenie jeho prevádzky. Zároveň tak vie výrazne skrátiť dobu zavádzania systému a maximalizovať efektivitu jeho využívania.

Po ukončení implementácie môže byť projekt aktualizovaný do podoby Dokumentácie skutočného stavu. Jeho ďalšie pravidelné aktualizácie (napr. jedenkrát ročne) umožnia zahrnúť zmeny, ku ktorým bude v nasledujúcich etapách životného cyklu nevyhnutne dochádzať.

Projekt ďalej rieši:

 • nastavenie dôležitých konfigurácií,
 • zakrytie nevyužívaných častí systému až do úrovne dátových položiek,
 • problematiku archivácie a zabezpečenia dát,
 • rozsah prístupových práv jednotlivých užívateľov.

Ak nie je spracovaný bezpečnostný projekt samostatne, môžu tu byť posudzované a riešené aj otázky bezpečnostné. Dôležitou súčasťou je aj analýza rizík, ktoré uľahčia rozhodovanie v kritických fázach implementácie, napríklad pri hroziacom časovom sklze.

Dobre spracovaný projekt, ktorý odráža dlhoročné skúsenosti implementačného tímu, umožní managementu jednoduchšie riadenie nábehu na nový informačný systém a riadenie jeho prevádzky. Zároveň tak vie výrazne skrátiť dobu zavádzania systému a maximalizovať efektivitu jeho využívania.

Po ukončení implementácie môže byť projekt aktualizovaný do podoby Dokumentácie skutočného stavu. Jeho ďalšie pravidelné aktualizácie (napr. jedenkrát ročne) umožnia zahrnúť zmeny, ku ktorým bude v nasledujúcich etapách životného cyklu nevyhnutne dochádzať.

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt vychádza vždy z bezpečnostnej politiky zákazníka a mal by byť vypracovaný ešte pred implementáciou:

 • posudzuje možné ohrozenie prevádzky systému,
 • rieši ochranu pred únikom či zneužitím dát a pred ich stratou,
 • definuje pracovné postupy, práva užívateľov, cyklické kontrolné mechanizmy, bezpečnostné technológie a protokoly nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti v súlade s všeobecnou bezpečnostnou politikou zákazníka.

Bezpečnostný projekt pre prevádzku informačných systémov Vema nemôže z dôvodu dôvernej znalosti veci fundovane spracovať žiadna tretia strana.

Bezpečnostný projekt vychádza vždy z bezpečnostnej politiky zákazníka a mal by byť vypracovaný ešte pred implementáciou:

 • posudzuje možné ohrozenie prevádzky systému,
 • rieši ochranu pred únikom či zneužitím dát a pred ich stratou,
 • definuje pracovné postupy, práva užívateľov, cyklické kontrolné mechanizmy, bezpečnostné technológie a protokoly nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti v súlade s všeobecnou bezpečnostnou politikou zákazníka.

Bezpečnostný projekt pre prevádzku informačných systémov Vema nemôže z dôvodu dôvernej znalosti veci fundovane spracovať žiadna tretia strana.

Prevody dát

Pre prípad automatizovaného prevodu dát medzi informačnými systémami či ich časťami, má Vema k dispozícii rozsiahle vlastné i všeobecné nástroje pre jednorazový či opakovaný prevod dát medzi systémami.

Pre prípad automatizovaného prevodu dát medzi informačnými systémami či ich časťami, má Vema k dispozícii rozsiahle vlastné i všeobecné nástroje pre jednorazový či opakovaný prevod dát medzi systémami.

Vlastná implementácia

Proces implementácie je spravidla projektovo riadený a naša spoločnosť za týmto účelom používa bezpečné a efektívne programové nástroje a metódy. Je veľmi podrobne popísaný v implementačnom projekte. Ten pre zákazníka vypracuje implementačný tím zložený zo zástupcov spoločnosti Vema.

Interná implementačná metodika Vema obsahuje všetko potrebné pre úspešnú implementáciu. Rieši roly a zodpovednosť členov v tíme, popisuje protokolované jednanie a komunikáciu implementačného tímu, formalizuje dokumenty a dokumentáciu.

Po spracovaní projektu je systém nainštalovaný, nakonfigurovaný, je vykonané jeho začiatočné naplnenie. Súčasne prebiehajú školenia užívateľov. Môže byť naštartovaná skúšobná prevádzka. V okamihu, kedy je pripravená ostrá prevádzka, dôjde na akceptačné testy a systém môže byť spustený. Po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok prechádza systém do rutinnej prevádzky.

Pri menších implementáciách je možné použiť zjednodušený proces podľa štandardizovaného implementačného projektu.

Proces implementácie je spravidla projektovo riadený a naša spoločnosť za týmto účelom používa bezpečné a efektívne programové nástroje a metódy. Je veľmi podrobne popísaný v implementačnom projekte. Ten pre zákazníka vypracuje implementačný tím zložený zo zástupcov spoločnosti Vema.

Interná implementačná metodika Vema obsahuje všetko potrebné pre úspešnú implementáciu. Rieši roly a zodpovednosť členov v tíme, popisuje protokolované jednanie a komunikáciu implementačného tímu, formalizuje dokumenty a dokumentáciu.

Po spracovaní projektu je systém nainštalovaný, nakonfigurovaný, je vykonané jeho začiatočné naplnenie. Súčasne prebiehajú školenia užívateľov. Môže byť naštartovaná skúšobná prevádzka. V okamihu, kedy je pripravená ostrá prevádzka, dôjde na akceptačné testy a systém môže byť spustený. Po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok prechádza systém do rutinnej prevádzky.

Pri menších implementáciách je možné použiť zjednodušený proces podľa štandardizovaného implementačného projektu.

Asistované spracovanie

V prvých obdobiach užívania systému výrazne skvalitní všetky procesy pri významnejších krokoch ako je výplata miezd, mesačná uzávierka a podobne asistencia konzultantov. Tí prakticky doškolia užívateľov a doladia pracovné postupy.

Pri projektovo riadených implementáciách je asistované spracovanie spravidla súčasťou implementácie.

V prvých obdobiach užívania systému výrazne skvalitní všetky procesy pri významnejších krokoch ako je výplata miezd, mesačná uzávierka a podobne asistencia konzultantov. Tí prakticky doškolia užívateľov a doladia pracovné postupy.

Pri projektovo riadených implementáciách je asistované spracovanie spravidla súčasťou implementácie.

Požiadať o cenovú ponuku

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Systém Vema vám prináša Seyfor