MENU Zavrieť

Podpora v roku 2023: Kedy je zamestnávateľ povinný prispievať na poistenie v nezamestnanosti?

  • 21.2.2023
Dávka v nezamestnanosti nazývaná aj ako podpora v nezamestnanosti je dávkou, ktorú vypláca po splnení zákonom stanovených podmienok Sociálna poisťovňa z poistenia v nezamestnanosti. Slúži na zabezpečenie príjmu v dôsledku straty zamestnania.

Poskytovanie dávky v nezamestnanosti upravuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Podmienky nároku, ako aj výška podpory v nezamestnanosti, sú vymedzené v § 104 až § 108 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Poistenie v nezamestnanosti

Zamestnávateľ je povinný prispievať na poistenie v nezamestnanosti:

  • 0,5 % z vymeriavacieho základu, ak platí poistné na financovanie podpory,
  • 1 % z vymeriavacieho základu, ak neplatí poistné na financovanie podpory.

Zamestnávateľ neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti za zamestnanca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Takisto neplatí za zamestnanca, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na poistenie v nezamestnanosti neplatí zamestnávateľ za sudcu a prokurátora, za obvineného vo väzbe a za odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody. Zamestnávateľ za zamestnanca odvedie poistné do Sociálnej poisťovne za poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 % z vymeriavacieho základu.

TIP: Mzdový program zaistí kompletné spracovanie miezd a platov, stráži za vás legislatívne zmeny, minimalizuje množstvo ručnej práce.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Nárok na vyplácanie dávky v nezamestnanosti

Nárok na dávku v nezamestnanosti má poistenec, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (t. j. 730 dní).

Nárok na dávku v nezamestnanosti má aj fyzická osoba, ktorá po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, splnila podmienky podľa odseku 1, nesplnila podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok a nesplnila podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo nesplnila podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých:

  • má nárok na výplatu nemocenského,
  • má nárok na výplatu ošetrovného,
  • má nárok na výplatu materského,
  • sa mu vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.

Výpočet výšky dávky v nezamestnanosti

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu, dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140 alebo poistné na výsluhové zabezpečenie podľa osobitného predpisu.

Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Jednoducho povedané, počíta sa ako priemer všetkých výplat za posledné 2 roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Minimálna a maximálna výška dávky v nezamestnanosti

Minimálna výška sa uplatňuje, ak uchádzač o zamestnanie nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti. Výška podpory v nezamestnanosti sa vypočíta z tzv. konštanty, ktorá je 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu.

V roku 2023 je minimálna výška dávky v nezamestnanosti  v mesiaci, ktorý má 30 dní 20,1834 € a v mesiaci, ktorý má 31 dní 19,5323 €. V prípade, že máte nadštandardný príjem, existuje aj strop pre maximálnu výšku podpory. Pre obdobie od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 je maximálny strop vo výške 1 234,30 € pre mesiac, ktorý má 31 dní (ak má kalendárny mesiac 30 dní, maximálna podpora v nezamestnanosti je 1 194,50 €).

Ako požiadať o podporu v nezamestnanosti?

Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti a po splnení všetkých podmienok mu nárok vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov. Toto obdobie sa označuje ako podporné obdobie v nezamestnanosti. Podporu v nezamestnanosti môžete poberať 6 mesiacov.

Požiadať o podporu v nezamestnanosti je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  • na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta svojho trvalého pobytu. Žiadosť sa podáva podaním tlačiva „Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie“, ktorá zároveň slúži aj ako žiadosť o dávku v nezamestnanosti (podaná žiadosť o dávku v nezamestnanosti bude elektronicky doručená Sociálnej poisťovni na spracovanie),
  • v pobočke Sociálnej poisťovne – žiadosť sa podáva podaním tlačiva „Žiadosť o dávku v nezamestnanosti“, ak ste žiadosť o dávku v nezamestnanosti nepodali priamo na úrade práce. Toto tlačivo je možné podať až po zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, je potrebné v ňom uviesť dátum zaradenia. Žiadosť je možné podať osobne, poštou alebo prostredníctvom eSchránky.

Autorka: Michaela Vetráková

Ing. Michaela Vetráková je absolventkou PEF Mendelovej univerzity v Brne, konkrétne študijného odboru Účtovníctvo a dane. Pôsobí ako projektová účtovníčka v medzinárodnej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby pre rafinérie. Vo voľnom čase sa špecializuje na publikáciu odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.

Podobné
články

Systém Vema vám prináša Seyfor