MENU Zavrieť

Minimálna mzda v roku 2024: Kľúčové zmeny, výpočty a povinnosti pre zamestnávateľov

  • 22.9.2023
Minimálna mzda je základným pojmom pracovného práva, ktorý určuje najnižšiu možnú mzdu za plný pracovný úväzok. V roku 2024 stúpne minimálna mzda na 750 € pre prvý stupeň náročnosti práce. Ako sa vypočítava a aké sú povinnosti zamestnávateľa?

Čo je minimálna mzda?

Minimálna mzda je legislatívne stanovený finančný záväzok, ktorý musí zamestnávateľ splniť voči zamestnancovi za vykonávanie práce v rámci plného pracovného úväzku.

Je to suma, ktorá má zabezpečiť, aby mzda zamestnanca pokryla základné životné potreby a aby mu bola garantovaná istá ekonomická istota. Táto mzda je stanovená na úrovni, ktorá má chrániť najzraniteľnejšie skupiny pracujúcej populácie pred vykorisťovaním a zabezpečiť im minimálnu životnú úroveň.

Suma mesačnej minimálnej mzdy od 1. januára 2024 stúpne zo súčasných 700 € na 750 €, pre prvý stupeň náročnosti práce.

Zamestnávateľ, u ktorého nie je spôsob odmeňovania zamestnancov dohodnutý kolektívnou zmluvou, je podľa § 120 ods. 1 Zákonníka práce povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej vo výške minimálneho mzdového nároku určeného k príslušnému stupňu náročnosti práce.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Stupne náročnosti práce

Stupne náročnosti práce sú kľúčovým kritériom pri stanovení výšky minimálnej mzdy zamestnancov v rámci pracovného práva. Určujú sa na základe rôznych kritérií, ako sú náročnosť, zodpovednosť, miera zložitosti a namáhavosti práce.

Stupne náročnosti práce sa delia na šesť základných kategórií. Každá kategória má svoju charakteristiku, ktorá zohľadňuje vlastnosti a nároky vykonávanej práce.

  • Prvý stupeň: Ide o najjednoduchšie a najmenej náročné práce, kde zamestnanec pracuje podľa presných postupov a pokynov. Tieto práce sú zvyčajne rutinné a nevyžadujú žiadne špeciálne vedomosti či zručnosti.
  • Druhý stupeň: Obsahuje práce, ktoré si vyžadujú určité vedomosti alebo zručnosti, ale sú stále považované za menej zložité. Sem patria napríklad jednoduché remeselné práce, rutinné administratívne úlohy alebo sanitárne práce v zdravotníctve.
  • Tretí stupeň: V tomto stupni nájdeme rôznorodé odborné práce alebo práce, kde je potrebné samostatne zabezpečovať menej zložité agendy. Zamestnanci majú často zodpovednosť za chod zariadení alebo prevádzkových procesov.
  • Štvrtý stupeň: Práce tohto stupňa sú zložitejšie, vyžadujú si špecifické vedomosti a schopnosti. Zamestnanci majú často zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za chod komplexnejších systémov a procesov.
  • Piaty stupeň: Tento stupeň obsahuje práce s vysokou duševnou námahou, kde zamestnanec často musí riešiť komplexné úlohy, vytvárať nové postupy alebo sa podieľať na koncepčných riešeniach.
  • Šiesty stupeň: Ide o najnáročnejšie práce, ktoré si vyžadujú špeciálne vedomosti, certifikácie a vysokú mieru zodpovednosti. V tomto stupni sú zamestnanci často zodpovední za životy a zdravie mnohých ľudí, alebo za chod veľmi komplexných systémov.

Ku každému je priradený istý koeficient minimálnej mzdy, minimálna mzda sa preto zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce.

Výpočet minimálnej mzdy

Výpočet minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti vykonávanej práce zamestnancom sa riadi podľa pravidiel upravených v § 120 ods. 4 Zákonníka práce.

Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy.

Jednotlivé minimálne mzdy podľa stupňov náročnosti práce sú vymedzené v nasledujúcej tabuľke.

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda  v roku 2024
1 1,0 750 €
2 1,2 866 €
3 1,4 982 €
4 1,6 1098 €
5 1,8 1214 €
6 2,0 1330 €

Povinnosti zamestnávateľa

Podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti, zamestnávateľ vychádza z charakteristík stupňov náročnosti uvedených v prílohe č. 1 k Zákonníku práce (zákon č. 311/2001 Z. z.).

Zamestnávateľ musí pracovné miesto svojho zamestnanca zaradiť do príslušného stupňa náročnosti podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec vykonáva v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Sankcie za nesprávne priradenie stupňa náročnosti

Podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii vykonáva kontrolu správneho zaradenia pracovných miest do jednotlivých stupňov náročnosti príslušný inšpektorát práce.

Inšpektorát práce môže dať zamestnávateľovi pokutu za nedodržanie alebo nižšie priradenie stupňa náročnosti pracovného miesta zamestnanca až do výšky 33 000 €.


Autorka: Michaela Vetráková

Ing. Michaela Vetráková je absolventkou PEF Mendelovej univerzity v Brne, konkrétne študijného odboru Účtovníctvo a dane. Pôsobí ako projektová účtovníčka v medzinárodnej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby pre rafinérie. Vo voľnom čase sa špecializuje na publikáciu odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.

Podobné
články