MENU Zavrieť

Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby

  • 28.8.2023
Na Slovensku došlo k významnej zmene v daňovom zákone, ktorá sa týka CFC pravidiel pre fyzické osoby. Táto zmena sa odrazí na daňovej situácii občanov v súvislosti so zahraničnými spoločnosťami. V tomto článku sa pozrieme na dôvody tejto zmeny a jej pravdepodobné dôsledky pre podnikateľské prostredie.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 21. 6. 2023 schválila poslaneckú novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Táto novela zrušila zdanenie príjmu fyzických osôb zo zisku kontrolovaných zahraničných spoločností s platnosťou od 1. augusta 2023.

Čo sú CFC pravidlá?

CFC pravidlá (pravidlá kontrolovaných zahraničných spoločností) sú súborom daňových predpisov vytvorených na zabránenie daňovým únikom spôsobeným presmerovaním ziskov do zahraničných jurisdikcií s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením, často označovaných ako "daňové raje".

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Význam CFC pravidiel

Inštitút kontrolovaných zahraničných spoločností sa stal súčasťou slovenskej legislatívy od 1. januára 2019. CFC pravidlá boli zavedené, aby sa predišlo daňovým únikom a umelému presmerovaniu príjmov do daňových rajov.

Veľakrát sa vytvárali schránkové spoločnosti, za ktorými v skutočnosti stáli slovenské fyzické osoby. Tieto zisky sa následne nepremieňali na podiely na zisku pre fyzické osoby, ale končili na účtoch v daňových rajoch.

Rozdiely medzi uplatňovaním CFC pravidiel na fyzické osoby a právnické osoby

CFC pravidlá pre fyzické osoby boli definované v § 51h zákona o dani z príjmov. CFC pravidlá pre právnické osoby sú definované v § 17h zákona o dani z príjmov. Najvýraznejší rozdiel je vidieť práve pri posudzovaní kontroly. Kým pre CFC pravidlá pre fyzické osoby je to 10 %, pre právnické osoby je to najmenej 50 %.

Okrem toho CFC pravidlá pre fyzické osoby nie sú upravené EÚ legislatívou. Smernica rady EÚ 2016/1164 v Článku 1 “Rozsah pôsobnosti” uvádza, že sa uplatňuje na všetkých daňovníkov, ktorí podliehajú dani z príjmov právnických osôb. Pravidlá pre právnické osoby majú všetky členské krajiny EÚ.

Pravidlá sa neuplatnia, ak sú príjmy z CFC menej ako 100 000 eur, CFC nie je daňovníkom nespolupracujúceho štátu a skutočne vykonáva ekonomickú činnosť, disponuje personálnym aj materiálnym vybavením, hmotným a nehmotným majetkom na území druhého štátu alebo príjem už bol na Slovensku zdanený v rámci CFC pravidiel na úrovni prepojenej právnickej osoby.

CFC pravidlá a ich aplikácia na fyzické osoby

CFC pravidlá mali obmedziť presmerovanie ziskov do jurisdikcií s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením. Ak bola kontrolovaná zahraničná spoločnosť v nespolupracujúcej jurisdikcii, príjmy fyzických osôb boli od roku 2022 zdaňované sadzbou 35 %. V prípade iných jurisdikcií boli príjmy zdanené sadzbou 25 %.

Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby

Hlavným dôvodom zrušenia CFC pravidiel pre fyzické osoby boli komplikácie pri ich uplatňovaní a otázky týkajúce sa ich účelnosti.

Slovensko bolo jedným z mála štátov, ktoré dobrovoľne zaviedli tieto pravidlá pre fyzické osoby. Podľa dôvodovej správy sa očakáva, že zrušením CFC pravidiel pre fyzické osoby sa zastaví trend odchodu podnikateľov do zahraničia. Toto by malo mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie na Slovensku.

Zmeny v zákone o dani z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov vypustila zo Zákona o dani z príjmov (ZDP) všetky konštrukčné prvky režimu CFC pre fyzické osoby.

  • § 3 ods. 1 písm. h) ZDP – toto ustanovenie zahŕňalo do predmetu dane z príjmov fyzických osôb sumu príjmu priraditeľného fyzickej osobe rezidentovi, pričom táto suma vychádzala z kladného výsledku hospodárenia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti;
  • § 15 písm. a) ZDP šiesty bod – vypustil sa odkaz na § 51h ods. 5 ZDP a § 15 písm. a) ZDP – vypustil siedmy bod. Tieto ustanovenia stanovovali výšku daňovej sadzby uplatniteľnej pri CFC zdanení na 35 %, resp. 25 %;
  • § 49 ods. 3 písm. b) ZDP – vypustenie slov „sumy príjmov priraditeľné podľa § 3 ods. 1 písm. h) ZDP daňovníkovi podľa § 2 písm. d) ZDP prvého bodu alebo“. Týmto sa vypúšťa možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania z dôvodu CFC príjmov;
  • § 51h a § 51i ZDP  – týmto sa zo ZDP vypúšťajú všetky ustanovenia o osobitnom základe dane fyzickej osoby z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti a tiež pravidlá o osobitnom spôsobe započítania dane z osobitného základu dane podľa § 51h.

CFC pravidlá boli zavedené ako reakcia na daňové úniky a presmerovanie príjmov do daňových rajov. Zatiaľ čo CFC pravidlá pre právnické osoby zostávajú súčasťou slovenskej legislatívy, pravidlá pre fyzické osoby boli zrušené v auguste 2023. Očakáva sa, že táto zmena pozitívne ovplyvní podnikateľské prostredie na Slovensku.


Autorka: Michaela Vetráková

Ing. Michaela Vetráková je absolventkou PEF Mendelovej univerzity v Brne, konkrétne študijného odboru Účtovníctvo a dane. Pôsobí ako projektová účtovníčka v medzinárodnej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby pre rafinérie. Vo voľnom čase sa špecializuje na publikáciu odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.

Podobné
články