MENU Zavrieť

Invalidný dôchodok 2023: Ako sa menia podmienky, výpočet a nárok na dávky?

 • 21.8.2023
V auguste 2023 nastávajú zmeny v prepočítavaní invalidných dôchodkov, ktoré budú mať vplyv na uznanie invalidity, nároku na invalidný dôchodok a jeho výšku. V tomto článku vám prinášame komplexný pohľad na všetko, čo by ste mali vedieť o invalidných dôchodkoch pre tento rok.

Ťažký uraz alebo choroba môžu rapídne ovplyvniť príjem zamestnanca. Ľuďom, ktorí sú invalidní, má pomôcť invalidný dôchodok, a aspoň sčasti tak nahradiť príjem, ktorý by mohli dosiahnuť prácou, ak by boli zdraví.

Invalidný dôchodok v roku 2023

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa vypláca z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, ktorý trvá dlhšie ako jeden rok.

Invalidný dôchodok ako dávku dôchodkového poistenia, vrátane podmienok, za ktorých na ňu vzniká poistencovi nárok, vymedzuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení.

Osoba je invalidná, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Zmeny platné od 1. 8. 2023

V auguste 2023 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá priniesla zmeny v percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia.

Percentuálnu mieru vždy posúdi posudkový lekár na základe lekárskych správ pacienta a údajov zo zdravotnej dokumentácie. Zmenila sa aj príloha č. 4 k zákonu o sociálnom poistení.

Výpočet invalidného dôchodku

Výška invalidného dôchodku závisí od niekoľkých parametrov. Minimálna a maximálna výška invalidného dôchodku nie je stanovená.

Väčšina ľudí nemá jasné predstavy o tom, ako sa tento dôchodok vypočíta a aké sú hlavné komponenty, ktoré ovplyvňujú jeho finálnu výšku. Pozrime sa na to, koľko percent je potrebných pre plný alebo čiastočný invalidný dôchodok.

Základné vzorce na určenie sumy invalidného dôchodku

 • Plný invalidný dôchodok: POMB x ODP x ADH: Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu (POMB), obdobia dôchodkového poistenia (ODP) získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH).
 • Čiastočný invalidný dôchodok: (POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu: Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, ale najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, POMB, ODP (získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku), a ADH.
 • (POMB x ODP x ADH) / 2 alebo (POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu / 2: Ak sa poistenec stal invalidným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, tak mu bude invalidný dôchodok skrátený na polovicu sumy. 

Výšku aktuálnej dôchodkovej hodnoty nájdete na webe Sociálnej poisťovne.

Radíme

Čo sa zahŕňa do obdobia dôchodkového poistenia? Za obdobie dôchodkového poistenia sa pre nárok na starobný dôchodok považuje aj doba poberania invalidného dôchodku (nie však čiastočného invalidného dôchodku do 31. 12. 2003) priznaného pred 1. januárom 2004. 

Od 1. januára 2004 je obdobím dôchodkového poistenia aj doba poberania čiastočného invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou, a to do dovŕšenia dôchodkového veku.

Nárok na invalidný dôchodok

Na to, aby mal človek nárok na invalidný dôchodok, musí spĺňať tri podmienky:

 • musí byť invalidný,
 • musí získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia,
 • ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok a nebol mu priznaný predčasný starobný dôchodok.

Fyzická osoba má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Nárok na invalidný dôchodok tejto fyzickej osobe vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov.

Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila vek 26 rokov a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Žiadosť o invalidný dôchodok

Žiadosť o invalidný dôchodok si vybavíte v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska. Formulár žiadosti je veľmi komplikovaný, so žiadateľom ho preto spisuje zamestnanec Sociálnej poisťovne. 

Radíme

Pred návštevou Sociálnej poisťovne je potrebné vopred si rezervovať termín v Rezervačnom systéme. Pri podaní žiadosti by žiadateľ mal mať všetky doklady, ktoré preukazujú, že bol dôchodkovo poistený potrebný počet rokov, a že je invalidný.

Invalidný dôchodok a práca

Invalidný dôchodok je určený pre osoby, ktoré majú zníženú schopnosť pracovať v dôsledku dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu. Avšak to neznamená, že takéto osoby sú úplne vylúčené z pracovného procesu.

Naopak, mnoho invalidných dôchodcov sa rozhodne pokračovať v zamestnaní, či už z finančných dôvodov, kvôli udržaniu sociálnych kontaktov alebo z dôvodu osobného naplnenia. Máte právo pracovať, aj keď poberáte invalidný dôchodok.

Tip: S komplexným riadením ľudských zdrojov dokáže zamestnávateľom pomôcť Vema HR systém

Výška odvodov invalidného dôchodcu

Výška odvodov invalidného dôchodcu závisí od typu invalidného dôchodku. Ak invalidný dôchodca pracuje na trvalý pracovný pomer a pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, alebo má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek, nemusí platiť poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 % z vymeriavacieho základu

Pri priznanom invalidnom dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % platí zamestnanec takéto odvody:

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu,
 • na starobné poistenie 4 % z vymeriavacieho základu,
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu,
 • na zdravotné poistenie platí osoba so zdravotným postihnutím iba 2 % z vymeriavacieho základu na rozdiel od bežných 4 %.

Čiastočný invalidný dôchodok

Na to, aby človek mohol získať čiastočný invalidný dôchodok (nazývaný aj polovičný invalidný dôchodok), musí byť jeho obmedzenie pracovať na viac ako 40 %, ale menej ako 70 %.

Túto skutočnosť posúdi posudkový lekár na základe lekárskych správ pacienta a údajov zo zdravotnej dokumentácie. Zároveň musí dôchodca spĺňať všetky 3 podmienky na získanie nároku na invalidný dôchodok.

Pri priznanom invalidnom dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a menej ako 70 % platí zamestnanec bežné odvody vymenované vyššie, plus navyše platí aj odvody na poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 % z vymeriavacieho základu. Pokiaľ má osoba obmedzené možnosti vykonávať zárobkovú činnosť na viac ako 70 %, ide o plný invalidný dôchodok.

Uľahčite si prácu s Vemou

Invalidné dôchodky predstavujú významný segment dôchodkového systému, a ako je vidieť z vyššie uvedených informácií, pravidlá a podmienky ich prideľovania sú komplexné a v čase podliehajúce zmenám.

Vzhľadom na komplikovanosť a časté zmeny v tejto oblasti môže personálny systém Vema poskytnúť zamestnávateľom cennú podporu v správe a vyhodnotení týchto dôchodkov pre ich zamestnancov.

Vema umožňuje efektívnu evidenciu a spracovanie dát týkajúcich sa invalidných dôchodkov, čím ušetrí čas, znižuje riziko chýb, poskytuje jasné prehľady a analýzy a pracuje v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa toho, ako môže systém Vema zefektívniť a optimalizovať vaše personálne procesy v súvislosti s invalidnými dôchodkami, neváhajte nás kontaktovať na info@vema.sk alebo +421 220 510 900. Vema je tu pre vás, aby vám pomohla orientovať sa v zložitom svete dôchodkového poistenia.


Autorka: Michaela Vetráková

Ing. Michaela Vetráková je absolventkou PEF Mendelovej univerzity v Brne, konkrétne študijného odboru Účtovníctvo a dane. Pôsobí ako projektová účtovníčka v medzinárodnej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby pre rafinérie. Vo voľnom čase sa špecializuje na publikáciu odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.

Podobné
články