MENU Zavrieť

Odmeňovanie zamestnancov: Ako správne zaúčtovať prémie, bonusy a ďalšie odmeny?

  • 30.10.2023
Odmeňovanie prostredníctvom zamestnaneckých benefitov je veľmi populárne. Práve prémie, bonusy a ďalšie odmeny nad rámec základnej mzdy stimulujú zamestnancov k lepším výkonom v práci. V nasledujúcom článku sa zameriame na správne zaúčtovanie a vyplácanie prémií, bonusov a ďalších odmien.

Zákonník práce definuje mzdu ako peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.

Mzda sa skladá zo základnej zložky a z pohyblivej zložky. Základná zložka mzdy je pevná, pohyblivá zložka mzdy je variabilná a jej vyplatenie je viazané na splnenie stanovených podmienok. Zároveň je tzv. motivačnou zložkou mzdy, jej cieľom je zvýšiť produktivitu práce alebo kvalitu práce (patrí sem napr. osobné ohodnotenie, príplatky, prémie, bonusy a odmeny).

Čo sú prémie, bonusy a ďalšie odmeny?

Prémia sa poskytuje za výsledky práce, vyjadrené vopred stanovenými merateľnými alebo hodnotiteľnými ukazovateľmi, ktoré zamestnanci môžu svojou prácou významne ovplyvniť. Prémia môže byť jednorazová alebo periodicky sa opakujúca.

Odmeny (bonusy) môžu byť nárokovateľné a nenárokovateľné. Ide o jednorazové mzdové zvýhodnenie.

  • Nenárokovateľná odmena je odmenou, ktorá sa bude vyplácať až pri splnení určitých nekonkrétnych, objektívne nemerateľných kritérií.
  • Nárokovateľná odmena vzniká vtedy, ak sú v pracovnej zmluve presne určené objektívne merateľné kritériá. Zaraďujeme sem napr. pracovné alebo životné výročie zamestnanca vo firme (v zmluve by bolo napr. definované, že zamestnanec dostane 1 000 € pri dosiahnutí 5 rokov vo firme). V porovnaní s prémiou má odmena výnimočnejší charakter a býva vyplácaná dodatočne.

Ďalšie formy odmien predstavujú rôzne zamestnanecké benefity. Benefity môžu mať peňažnú aj nepeňažnú podobu, napr. 13. plat, dovolenka nad rámec zákona, sick days, príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, zamestnanecká pôžička a pod.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Ako zaúčtovať prémie, bonusy a ďalšie odmeny?

Rozdelenie mzdy na základnú a motivujúcu zložku mzdy je jednou najobľúbenejších stratégií odmeňovania. Zamestnávateľ musí vždy zaúčtovať obidve zložky mzdy.

Súčtom pevnej a pohyblivej zložky mzdy je hrubá mzda. O hrubej mzde zamestnancov sa účtuje na účte 521 – Mzdové náklady, súvzťažne s účtom 331 – Zamestnanci. Na účte sa účtuje mzda a náhrady mzdy, t.j. hrubá mzda zamestnancov vrátane prémií a odmien, príplatkov, naturálnej mzdy.

Pri účtovaní sa využívajú právne normy, ktoré upravujú účtovanie miezd v podvojnom účtovníctve:

  • zákon o účtovníctve (Zákon č. 431/2002 Z. z.),
  • opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92.

Daňové aspekty zamestnaneckých benefitov sa musia posudzovať vždy z dvoch pohľadov, a to z pohľadu zamestnancaz pohľadu daňovej uznateľnosti na strane zamestnávateľa.

Dovolenka nad rámec zákona

Častým benefitom mnohých firiem je dovolenka nad rámec zákona. Z pohľadu zamestnávateľa je táto dovolenka daňovo uznateľným nákladom, podmienkou však je, že je tento benefit dohodnutý v kolektívnej, pracovnej či inej zmluve uzavretej so zamestnancom alebo v internom predpise zamestnávateľa.

Z pohľadu zamestnanca je preplatená dovolenka zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti.

Ako vyplatiť prémie, bonusy a ďalšie odmeny?

Okrem základnej zložky mzdy za vykonanú prácu Zákonník práce umožňuje aj výplatu rôznych prémií, bonusov, odmien a benefitov.

Tieto ďalšie zložky mzdy je možné zmluvne dohodnúť medzi zamestnávateľom a zamestnancom v pracovnej zmluve, pričom sa dohodnú aj podmienky, kedy zamestnancovi vzniká nárok na vyplatenie týchto zložiek mzdy. Pohyblivá zložka mzdy je vždy vyplatená spolu so základnou zložkou mzdy na účet zamestnanca.

Uľahčite si prácu

Na evidenciu a vyplácanie odmien nemusíte byť sami. Mzdový a personálny systém Vema si hravo poradí s výpočtom výkonnostných odmien aj evidovaním bonusov, benefitov a rôznych ďalších ukazovateľov. Prečítajte si viac o portálovom module Plánovanie a evidencia výkonov.


Autorka: Michaela Vetráková

Ing. Michaela Vetráková je absolventkou PEF Mendelovej univerzity v Brne, konkrétne študijného odboru Účtovníctvo a dane. Pôsobí ako projektová účtovníčka v medzinárodnej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby pre rafinérie. Vo voľnom čase sa špecializuje na publikáciu odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.

Podobné
články