MENU Zavrieť

Práca nadčas: Koľko zarobíte po novom za neštandardný pracovný čas?

  • 20.7.2023
Od 1. júna 2023 prináša Zákonník práce zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa mzdových zvýhodnení za prácu v neštandardných pracovných časoch. Ako budú vypočítavané príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, nočnú prácu, prácu nadčas a počas sviatku? Dozviete sa aj o zmenách v mzdovej kompenzácii za sťažený výkon práce a sume náhrady za pracovnú pohotovosť na pracovisku.

Zákonom č. 1/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júna 2023 menia ustanovenia Zákonníka práce upravujúce výšku mzdových zvýhodnení za prácu v neštandardnom pracovnom čase.

Zamestnanec má nárok na príplatky za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, cez víkend alebo za nočnú prácu. Príplatky za prácu v neštandardnom čase sa po novom opäť naviažu na výšku minimálnej mzdy. Zákonník práce definuje povinné minimálne príplatky, od 1. 1. 2021 do 30. 5. 2023 boli tieto príplatky fixné, nenaviazané na infláciu či minimálnu mzdu. Aké zmeny nastávajú od 1. júna 2023?

Príplatky za sobotu a nedeľu

Suma príplatku za prácu v sobotu do konca mája bola vo výške 1,79 € za každú hodinu práce. Po novom má tvoriť príplatok najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy, čiže 2,012 €.

Výška príplatku za prácu v nedeľu od 1. júna stúpla z 3,58 € na 4,03 € za každú odpracovanú hodinu. Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Prihláste sa k odberu newslettera a získavajte informácie o HR novinkách včas.

Príplatok za nočnú prácu

Nočnou prácou je práca vykonávaná zamestnancom v čase medzi 22:00 a 6:00 hod. Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu (1,61 €) .

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Príplatok za prácu nadčas

Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

Príplatok za prácu počas sviatku

Príplatky za sviatok sa od 1. 6. 2023 menia iba pre dohodárov. Príplatok porastie z 3,58 € na 4,03 €. Pre zamestnancov ostáva naďalej príplatok za prácu počas sviatku vo výške 100 % priemerného zárobku daného zamestnanca.

Kedy sa uplatní znížená sadzba?

Znížená sadzba sa uplatní v prípade, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala cez víkend alebo v noci. Pri výpočte príplatkov sa uplatňuje znížená sadzba:

  • za prácu v sobotu najmenej v sume 45 % minimálnej mzdy (t.j. 1,81 €),
  • za prácu v nedeľu najmenej v sume 90 % minimálnej mzdy (t.j. 3,62 €),
  • za prácu v noci najmenej v sume 35 % minimálnej mzdy (t.j. 1,41 €).

Znížená sadzba príplatku nie je možná v prípade príplatku za nočnú prácu pri rizikovom povolaní. Zároveň zníženú sadzbu je možné dohodnúť len v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Sťažený výkon práce a pracovná pohotovosť

S účinnosťou od 1. júna 2023 sa taktiež zvyšuje suma mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a suma náhrady za pracovnú pohotovosť na pracovisku. Aké zmeny nastali v týchto prípadoch?

Pracovné činnosti, pri ktorých patrí zamestnancovi mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, sú činnosti v prostredí, v ktorom pôsobia chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, prach, fyzikálne faktory (napríklad hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie).

Za každú hodinu práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy, ide o pracovnú pohotovosť.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.


Autorka: Michaela Vetráková

Ing. Michaela Vetráková je absolventkou PEF Mendelovej univerzity v Brne, konkrétne študijného odboru Účtovníctvo a dane. Pôsobí ako projektová účtovníčka v medzinárodnej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby pre rafinérie. Vo voľnom čase sa špecializuje na publikáciu odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní.

Podobné
články